Wapen der familie van Weezel. - Nav., dl 19, p. 631 Geslacht van IJsselstein. - Nav., dl 19, p. 631-632 Luchtheveling in 1673. - Nav., dl 19, p. 637-638 1870 X De vergaderingen der Staten van Zeeland van het laatst der zestiende tot het einde der zeventiende eeuw, vluchtig geschetst. - Toevoegsel tot het Zeeuwsch Jaarb., p. 1-19 X Jacobus Johannes de Kanter. - Uitgegeven door de afd. Middelburg der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. - Middelburg, J.G. W. Altorffer, 32 pp. Y Catalogus der Tentoonstelling van Zeeuwsche Oud- en Merkwaardigheden, in de Provincie Zeeland of elders voorhanden. Gehouden op de bovenvoorzaal van het Raadhuis te Middelburg van den 1 Augustus tot den 3 September 1870. Rubrieken A, B en G. - Middelburg, J.C. W. Altorffer, 2de druk, p. 1-84 Y Aanvullingen op den Catalogus der Tentoonstelling van Zeeuwsche Oud- en Merkwaardigheden, in de Provincie Zeeland of elders voorhanden. - Middel burg, September 1870, p. 1-4 X Het leven van een daglooner. - Volks-letterkunde uitgeg. door De Vriend van Armen en Rijken, dl 20, p. 1-16 1871 4- Een blik in de toekomst. - Middelburg, J.G. W. Altorffer, p. 1-52 1872 X Middelburg en omstreken geschetst. Met plattegrond der stad. - Middelburg, J.G. W. Altorffer, 50 pp. 1874 X Derde Vervolg op den Catalogus der Bibliotheek van het Zeeuwsch Genoot schap der Wetenschappen (Maart 1869-Februari 1874). - Middelburg, J.C. W. Altorffer, 80 pp. 1875 X Job Baster M.D., een geleerde Zeeuw, honderd jaren na zijn sterven herdacht. - Middelburg, J.G. W. Altorffer, p. 1-43 1876 X Een kijkje in Zuid-Beveland. - Eig. Haard, no. 15, p. 123-126, 2 afb. X Zeeuwsch-VIaanderen. "Een achterhoek aan den overkant". - Eig. Haard, no. 29, p. 234-236, p. 245-248, 2 afb., 253-256, 2 afb. 1877 X Domburg. - Eig. Haard, no. 28, p. 222-224, 1 afb., no. 29, p. 230-232 X Voorrede bij: A. Geluk, Beschrijving der stad Reimerswaal, in haren bloei en ondergang. - Middelburg, Van Benthem Jutting, p. III-VIII 1878 X Grafmonumenten in de kerken te Kapelle (Zuid-Beveland) en Serooskerke (Walcheren). - Nederl. Spectator, 19 Oct., p. 329 X Gids voor Middelburg en omstreken. Met plattegrond der stad. - Tweede, veel vermeerderde druk. - Middelburg, J.C. W. Altorffer, 57 pp. 159

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 157