1885 X Zelandia Illustrate. Verzameling van kaarten, portretten, platen enz. be treffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Vervolg. - Middelburg, J.G. W. Altorffer, p. 5-37 X Uit het Zeeuwsche volksleven. - Middelburg, J.G. W. Altorffer, 2 172 pp. X Jobje. - Huisvriend, 1885, p. 31-4-0 X (met J.C. de Man en J.A. Frederiks). Naamlijst van geschiedkundige en ethnographische voorwerpen toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. - [Middelburg] 20 pp. X (met J.C. de Man en J.A. Frederiks). Naamlijst der voorwerpen van de in het gebouw van het Zeeuwsch Genootschap zich bevindende Ouderwetsche Kamer. De meubelen zijn deels van een burger-, deels van een boerengezin en van vóór 1800. - [Middelburg] 10 pp. Verslag van de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunde te Middelburg en Domburg. - Domb. Badn., dl 3, no. 3, 2 blz. X De laatste Stadhouder voor het laatst in Zeeland. - Domb. Badn., dl 3, no. 3, 1 blz., no. 4, 1 blz., no. 5, 1 blz., no. 6, 2 blz. no. 7, 1 blz. Een dorps-antiquaar. - Domb. Badn., dl 3, no. 5, 2 blz. X Voorwoord bij: Willem van der Os (1885). Catalogus der Tentoonstelling van Boeken, Handschriften, Portretten enz., betrekking hebbende op Elis. Wolff geb. Bekker en Ag. Deken, gehouden te Vlissingen bij de onthulling van het gedenkteeken 23-25 Juli 1884. - Utrecht, Van der Post [Dit voor woord is herdrukt in G.P.I. Dommisse, 1903. De geschiedenis van de West poort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde Oudheidskamer, in verband met de historie der stad. - Vlissingen, De Vey Mestdagh, p. 271-272] 1886 X Een ouderwetsche Zeeuwsche kamer. - Eig. Haard, no. 40, p. 486-489, 1 afb. X De laatste stadhouder voor het laatst in Zeeland. - Iris, dl 57, p. 99-116 X Voor honderd jaren. Uit de papieren van een tijdgenoot. - Utrecht, Van der Post, VIII 116 pp. X Een Terugblik. - Domb. Badn., dl 4, no. 1, 1 blz., no. 2, 1 blz. 1887 X De Engelschen in Walcheren. - Domb. Badn., dl 5, no. 2, 1 blz., no. 3, 2 blz., no. 4, 1 blz., no. 5, 1 blz., no. 6, 1 blz., no. 7, 1 blz., no. 9, 1 blz. Een Feestdag [Verslag van de viering van het 50-jarig bestaan van het Bad paviljoen te Domburg]. Domb. Badn., dl 5, no. 5, 2 blz. Over een den 5 Sept. op het strand gevonden gegraveerde schelp en van een rooden steen waarop ingesneden een Romeinsche keizerskop. - Domb. Badn., dl 5, no. 11, 1 blz. 1888 Hokken en stokken. - Domb. Badn., dl 6, no. 2, 1 blz. 1888-1893 X Levensberichten van Zeeuwen, zijnde een vervolg op P. de la Rue, Geletterd, staatkundig en heldhaftig Zeeland. Uitgegeven voor het Zeeuwsch Genoot schap der Wetenschappen. - Middelburg, J.G. W. Altorffer, dl 1, afl. 1, 1888, p. 1-204, afl. 2, 1889, p. 205-584, dl 2, afl. 3, 1891, p. 1-450, afl. 4, 1893, p. 451-1133 p. I-XVI 161

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 159