1897 X Wat ons dorp te vertellen gaf. - Domb. Badn., dl 15, no. 2, 1 blz., no. 3, 1 blz., no. 4, 1 blz., no. 5, 1 blz., no. 6, 1 blz., no. 7, 1 blz. 1898 X De gouden draad. (Twee eeuwen uit onze Familiegeschiedenis). Waarheid en verdichting. - Utrecht, J. van Druten, 328 pp. 1901 X Op den drempel. Levensbeschouwing van een tachtigjarige - Utrecht, 23 pp. 1968 X Uit het Zeeuwsche volksleven. - Middelburg, J.G. W. Altorffer, 74 blz., 2 pl. Met kaart van den spoorweg van Roosendaal tot Vlissingen door P.G. de Vey Mestdagh. [Herdruk van de uitgave van 1885. De spelling is gemo derniseerd, enkele schetsen zijn bekort of weggelaten]. Afdeling B. Niet-gecontroleerde titels De vermeldingen zijn merendeels ontleend aan de tekst van 'Mijn Leven'. Het is niet zeker of de daarin genoemde titels overeenkomen met die van de gedrukte teksten. Van sommige artikelen is zelfs in het geheel geen titel opgegeven. Even min is bekend of Nagtglas ze publiceerde onder zijn eigen naam, of onder een schuilnaam, of anoniem. De namen van enkele couranten zijn afgekort aldus Handelsbl. - Algemeen Handelsblad; Midd.Ct. - Middelburgsche Courant; N.R.C. - Nieuwe Rotterdamsche Courant; Nws v.d. Dag - Nieuws van den Dag; Utr.Ct. - Utrechtsche Courant; Vaderl. - Het Vaderland. 1832 De Honden-Koning in Zuid Amerika (vertaald uit het Frans). - Utr. Avondpost 1849 Een paar hoofdartikelen in de Zierikzeesche Courant 1853 Bisschoppenbenoeming-Aprilbeweging. - Midd.Ct Uitvoer van levensmiddelen. - Midd.Ct 1854 Drie stukken over de O.I.Compagnie en drie stukken over de Staatsschul den. - Midd.Ct 1855 Zeven artikelen in de Midd.Ct Een paar brieven in de Tijdspiegel 1856 De graanprijzen hier te lande in de 16de en 17de eeuw. De dagbladen in de Vereenigde Staten. De staande legers. Industrieel onderwijs. Armoede en bedelarij. Spoorwegen. - Midd.Ct 1857 Verslag over de tentoonstelling van het Departement der Maatsch. van Nijverheid - Midd.Ct Enkele artikelen. - Midd.Ct 1858 Enkele artikelen. - Midd.Ct 1860 Over de verwerping van de Spoorwegwet. - Midd.Ct 1862 De Oude Kraan. Het kasteel Moermont. - Midd.Ct 1862 en 1863 Verslagen van lezingen door Ds. Soetbrood Piccardt over Elisa beth Wolff en Jacob Cats. - Goessche Ct 1863 Een woord aan het Nederlandsche volk door een oud-sergeant. - Han delsbl., December 1865 Tegen onvoorzichtig en onbesuisd schieten. - "in de courant" 1866 Het leven in de Vereenigde Staten. - Europa, September 1868 Aanval op Dixi. - Nijverheidscourant 163

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 161