persoonsnamen (alfabetisch) Gebruikte afkortingen Van der Aa A.J. van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden. 21 dln, Haarlem 1852-1878 Arch.Z.G.d.W. Archief van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen De Bie-Loosjes J.P. de Bie J. Loosjes, Biographisch woordenboek van Pro- testantsche godgeleerden in Nederland. 5 dln, 's-Gravenhage z.j.-1943 Domb.Badn. Domburgsch Badnieuws. Verscheen van 1883 tot 1976 een maal per week gedurende de 13 weken van het badseizoen Fokker De Man A.A. Fokker J.C. de Man, Levensberichten van Zeeuw- sche medici. Middelburg 1901 Frederiks-v.d. Branden J.G. Frederiks F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde. 2de druk. Am sterdam z.j. [1888-1891] Kesteloo, Oostkapelle H.M. Kesteloo, Oostkapelle in woord en beeld. Mid delburg 1909 L.v.Z. Levensberichten van Zeeuwen. 2 dln, in 4 afl. Middelburg 1888-1893 Loosjes, Naaml.Luth.kerk J. Loosjes, Naamlijst van predikanten, hoogleera ren en proponenten der Luthersche kerk in Nederland. 's-Gravenhage 1925 De Man, Geneesk.School J.C. de Man, De Geneeskundige School te Middel burg, hare lectoren en leerlingen. 2 stukken, Middelburg 1902 Midd.Ct Middelburgsche Courant, 1758-1930. Voortgezet als Provinciale Zeeuwse Courant NNBW P.C. Molhuysen P.J. Blok (red.) Nieuw Nederlandsch Biogra phisch Woordenboek. 10 dln, Leiden 1911-1937 N.Verh.Z.G.d.W. Nieuwe verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Scheen P.A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950. 2 dln, 's-Gravenhage 1969-1970 Thieme-Becker U. Thieme F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. 37 dln, Leipzig 1907-1950 Wb.Z.Dial. H.C.M. Ghijsen (red.) Woordenboek der Zeeuwse dialecten. Den Haag 1959-1964 Winkl.Prins, Encycl.'Vlaanderen Winkler Prins, Encyclopedie van Vlaanderen. 5 dln, Brussel 1972-1974 Winkl.Prins, Geïll.Encycl. A. Winkler Prins, Geïllustreerde Encyclopaedic. 2de druk, 16 dln. Amsterdam 1884-1888 Z.G.d.W. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Z.T. Zeeuws Tijdschrift. Middelburg 1951 Zeeuwsch Jaarb. Zeeuwsch Jaarboekje en Middelburgsche Naamwijzer. Mid delburg 1853-1900 Zel.Ill. M.F. Lantsheer F. Nagtglas, Zelandia Illustrata. Verzameling van kaarten, portretten, platen enz., betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Middelburg dl 1, 1866, dl 2, 1878-1880, met vervolg in 1885 Abrahams, Hendrik Adriaan (1785-1874). Redacteur Midd.Ct 1815-1850. Be stuurslid van het Nut. L.v.Z. dl 1, p. 1, H.P. Abrahams, De pers in Zeeland 1758-1900. - 's-Gravenhage, 1912, 405 pp. Abrahams, Hendrik Paulus (1825-1909). Zoon van voorgaande. Redacteur Midd. Ct 1853-1874. H.P. Abrahams, De pers in Zeeland 1758-1900. - 's-Gravenhage, 1912, 405 pp. 167

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 165