Galand, M. (?-?). In 1852 werd een strafvervolging tegen hem als opper-com- mies van de Centrale Directie Schouwen, Burgh en Westland ingesteld. Zie ook noot 21. Calcar-Schiotlinck, Elisa Carolina Femandina van (1822-1904). Opgeleid voor onderwijzeres, stichtte een Fröbelschool te Leiden en te Wassenaar, Schreef div. opvoedkundige werken, kinderboeken en romans. NNBW dl 1, kol. 539-540, 1911 en ld. dl 7, kol. 261-267, 1927. Calkoen, Jan Hendrik (1804-1873). Ned. Hervormd predikant te St. Laurens 1829-1871. Callenfels, Gerardus Theodorus Cornelis (1840-1904). Kolonel van de Infanterie. Callenfels, Jakob Willem (1792-1882). Geneesheer en burgemeester te Vlissingen. L.v.Z. dl 1, p. 99; H.Ph. Callenfels, Belevenissen van Jakob Willem Callenfels, Garde d'Honneur (1792-1882). - Z.T. dl 20, p. 20-25, 1970. Carelsen, Geertruida, pseudonym van Amy Geertruida de Leeuw (1843-1938). Schrijfster over planten en tuinen. Woonde te Haarlem. Frederiks-v.d. Branden, p. 461. Carp, Bernard Henry (1805-1881). Predikant van de Engelse Kerk te Middel burg en Vlissingen van 1847-1881. Cats, Jacob (1577-1660). Geboren te Brouwershaven. Staatsman, dichter, land- ontginner en ontwerper van tuinen. Advocaat te Middelburg. Pensionaris aldaar 1621-1623. Pensionaris van Dordrecht 1623-1636. Raadpensionaris van Holland 1636-1651. L.v.Z. dl 1, p. 109; NNWB dl 6, kol. 279-295, 1924; P.A.F. van Veen, De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken. - Den Haag, 1960, p. 33-34. P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zes tiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. - Amsterdam, 1943, p. 244-299. Cats, Jansje (?-?). Dochter van de bewoonster van het huis Grol bij Renesse. Cau, Bonifacius Christiaan (1818-1882). Advocaat te Zierikzee en ontvanger der belastingen. Burgemeester van deze stad 1854-1872. Lid Prov. Staten van Zee land. President van de Centrale Directie van Schouwen, Burgh en Westland 1854-1881. L.v.Z. dl 1, p. 114; NNBW dl 8, kol. 269, 1930. Chavannes, César Gustave (1832-1909). Frans predikant te Leiden. Citters, Adriane Wilhelmina van (1801-1874). Getrouwd in 1822 met Mr. J.G. Ermerins (1789-1838). Zij waren de ouders van M.P.W. Ermerins, de eerste vrouw van Nagtglas, en woonden te Zierikzee. Nadat het echtpaar Nagtgias-Er- merins in 1852 naar Middelburg verhuisde, vertrok ook A.W. Ermerins-van Cit ters daarheen en vestigde zich in het huis "La Rochelle", Molstraat N 22. Citters, Ernest Johan van (1864-1880). Zoon van Jhr. Mr. Pieter Damas van Citters (1831-1904) en Jacoba Elisabeth Ermerins (1833-1901). Citters, Pieter Damas van (1802-1888). Broeder van A.W. Ermerins-van Citters. Getrouwd met Jkvr. Charlotte Versluys (tante Lotje) (1804-1881). Hij was zee officier, woonde later op "Schoonoord" te Oostkapelle, door hem in 1839 aan gelegd (Kesteloo, Oostkapelle, p. 128). Zijn woonhuis in de Wagenaarstraat te Middelburg werd in 1888 gekocht door het Z.G.d.W. om het als museum in te richten. L.v.Z. dl 1, p. 126. Zie ook noot 16. Citters, Pieter Damas van (1831-1904). Zoon van voorgaande. Getrouwd met Jacoba Elisabeth Ermerins (schoonzuster Cobet) (1833-1901), jongere zuster van M.P.W. Nagtglas-Ermerins. Zij waren de ouders van Jhr. Emest Johan van Citters. Jhr. Mr. P.D. van Citters was commies Prov. Griffie van Zeeland. Coffin (?-?)■ Kapitein van de "Richard Anderson". Cohen Stuart, Martinus (1824-1878). Remonstrants Gereformeerd predikant te Zevenhuizen 1847, Alkmaar 1848, Utrecht 1858, Rotterdam 1861. Frederiks- v.d. Branden, p. 767. Conrad, Jan Frederik Willem (1825-1902). Waterstaatsambtenaar, hoofdingenieur te Middelburg, later te Haarlem. L.v.Z. dl 1, p. 132; NNBW dl 2, kol. 320-326, 1912. 171

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 169