Overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in het persoonlijk leven van F. Nagtglas. Voor het samenstellen van deze lijst is gebruik ge maakt van zijn mededelingen in "Mijn Leven" en van die in een schrift, getiteld "Register van benoemingen, brieven enz.". In enkele gevallen zijn er kleine verschillen in datering tussen de twee genoemde ge schriften. 1821, 7 november. Geboren te Utrecht (ouders CJ. Nagtglas en Maria Ruyghart). Na de lagere school een paar jaren gymnasium en daarna de kostschool van F. Stuart te Vianen. 1838, 27 september. Belijdenis gedaan te Utrecht. 1838,22 november. Voldaan aan het examen voor vrijwilliger, din gende naar de rang van officier. Hij doorliep de rangen van fuselier, korporaal en sergeant-titulair. 1841, januari. Kennisgeving van de Directeur-generaal van Oorlog, dat met het oog op het groot aantal vrijwilligers dingende naar de rang van officier en de weinige vooruitzichten daarop, wordt geadviseerd ontslag uit de dienst te nemen. Hem werd de gele genheid geboden om in 1843 aan de pas opgerichte Koninklijke Akademie tot opleiding van Burgerlijke Ingenieurs te Delft te gaan studeren. Voor dit verblijf te Delft droeg zijn neef Frederik Joubart de l'Orme te IJsselstein (naar wie Nagtglas was ge noemd) 1000,- bij. 1843-1845. Studie te Delft. 1844,26 juni. De Hoge Raad der Nederlanden verleent aan F. Nagt glas, student aan de Akademie te Delft, venia aetatis, of brieven van meerderjarig verklaring. Hierdoor kon hij voor een rijks betrekking in aanmerking komen. 1844, 30 juni. Honorair lid van de sociëteit Mercurius te Delft. 1845. De Directeur der Koninklijke Akademie te Delft bericht aan F. Nagtglas te Utrecht, dat het examen voor de vacerende posten van arrondissements-ijker zal plaats hebben op 2 mei 1845. 1845, 24 mei. Bij Koninklijk besluit benoemd tot arrondissements ijker der maten en gewichten. (Staatscourant van 28 mei 1845). 1845. Bericht van de Minister van Binnenlandse Zaken, dat Nagtglas door de Koning is benoemd tot arrondissements-ijker en geeft kennis dat hem Zierikzee tot standplaats is aangewezen. 1845, 20 juni. Bericht van Gedeputeerde Staten van Zeeland, dat de betrekking van arrondissements-ijker te Zierikzee door hem op 1 juli 1845 zal kunnen worden aanvaard. 1845, 1 juli. Lid van de Maatschappij tot Nut van 't algemeen, De partement Zierikzee. 1846,17 maart. Verloving met Maria Petronella Wilhelmina Erme- rins te Zierikzee. 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 16