van M.P.W. Nagtglas-Ermerins. Ermerins, Maria Petronella Wilhelmina (1824-1871). Geboren te Goes, 26 okt. 1824. Dochter van Mr. J.G. Ermerins (1789-1838) en Adriane Wilhelmina van Gitters (1801-1874). Getrouwd in 1848 met Frederik Nagtglas. Te Middelburg was zij o.a. regentes van het Burgerweeshuis. Overleden te Middelburg 16 okt. 1871. L.v.Z. dl 2, p. 256. Ermerins, Marinus (1835-?). Broeder van M.P.W. Nagtglas-Ermerins. Vertrok in 1854 uit Rotterdam per "Richard Anderson", kapitein Coffin, naar New York. Kwam in 1857 met Coffin in Nederland en beiden bezochten met Nagtglas Veere. Getrouwd in 1868 met Ulrike F. Boehme. Ermerins, Piet (?-1884). Fabrikant te Como. Ermerins, Robbert Carel (1829-1907). Zoon van Prof. Dr. J.W. Ermerins te Groningen. Hij vluchtte na diefstal en brandstichting bij notaris J.J. Ermerins (1804-1874) te Zierikzee op 26 sept. 1858, en vestigde zich te St. Petersburg, waar hij ambtenaar werd aan de Keizerlijke Bibliotheek en een jaarboek van de Russische adel uitgaf. Feen, Guilliam Balthasar Christiaan van der (1813-1855). Geneesheer te Mid delburg. Getrouwd met Johanna Catharina Ackermans (1813-1897). Filius, Adriaan (?-?). Woonde in 1852 op de hofstede Brakenburg onder Ame- muiden, welke had toebehoord aan Willem Aarnoud van Citters (1741-1811). Zie noot 16. Fock, Cornelis (1828-1910). Burgemeester van Amsterdam 1866-1868. Minister 1868-1871. Commissaris des Konings in Zuid-Holland in 1871. Fokker, Abraham Adriaan (1810-1878). Geneesheer te Middelburg en leraar aan de Geneeskundige school. L.v.Z. dl 1, p. 221; J.C. de Man, In Memoriam Dr. A.A. Fokker 1810-1878. - Arch. Z.G.d.W. dl 5, p. I-XV, 1880; NNBW dl 4, kol. 608-609, 1918; Ter herinnering aan het vijftigjarig bestaan van de Ver- eeniging van Genees- en Heelkundigen in Zeeland, p. 94-101, 1898. Fokker, Antonie Heiman Gerard (1809-1874). Broeder van voorgaande. Voor zitter afd. Middelburg der Nederl. Mij van Nijverheid. Lid van de gemeente raad en van de Kamer van Koophandel te Middelburg. Publiceerde in 1869 een Catalogus der penningen en munten in het kabinet van het Zeeuwsch genoot schap der wetenschappen, 131 blz. L.v.Z. dl 1, p. 220; NNBW dl 1, kol. 868, 1911. Fokker, Boudewijn Anthonie (1817-1881). Bi-oeder van voorgaande. Koopman en scheepsreder te Middelbui'g. Ook gemeenteraadslid van deze stad. L.v.Z. dl 1, p. 223; NNBW dl 1, kol. 868, 1911. Fokker, Cornelis Jacobus (1819-1896). Advocaat en wethouder te Zierikzee. Lid van Prov. Staten van Zeeland. L.v.Z. dl 2, p. 833 en 970. Fokker, Gerrit Adriaan (1811-1878). Advocaat te Middelburg en lid van Ge deputeerde Staten van Zeeland 1854-1865. Voorzitter van de libei'ale kiezers vereniging "De Grondwet". L.v.Z. dl 1, p. 221; NNBW dl 1, kol. 868-870, 1911. Mr. Ph. van den Broecke stelde een levensbericht over Fokker samen voor de Mij der Nederl. Letterkunde, 1879; D. van Eek, Herinnering aan Mr. G.A. Fok ker. Inleiding tot de verkoop catalogus van de bibliotheek van Mr. G.A. Fokker, 1879, p. I-XIV, met lijst van zijn geschriften. Francken, Adriana Maria (1852-?). Getrouwd in 1878 met J.W. Lasonder. Franklin, Benjamin (1706-1790). Noordamerikaans staatsman, geleerde, uitvin der en schrijver. Bewees dat bliksem een electrisch verschijnsel is. Frederik. Zie Prins Frederik. Frederiks, Jan Adriaan (1849-1931). Bouwkundige, o.a. bij de restauratie der Abdij-gebouwen te Middelburg. Kunstkenner en verzamelaar van antiquiteiten. L.v.Z. dl 1, p. 227; M.P. de Bruin, Jan Antiek. - Z.T. dl 24, p. 1-11, 1974. Frederiks, Johan Samuel (1772-1874). Broodbakker te Middelburg. L.v.Z. dl 1, p. 226. 175

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 173