1846, 12 augustus. Lid van de schutterij te Zierikzee. 1847, 1 januari. Lid van het Bestuur van het Departement Zierikzee van het Nut. 1847, 1 augustus. Diaken en secretaris van het Hervormd Diaconie- Armbestuur te Zierikzee. In 1849 president tot 1852. 1848. Bestuurslid van de Vereeniging tot wering van Armoede en be teugeling van Bedelarij. 1848, 1 september. Huwelijk met Maria Petronella Wilhelmina Er- merins te Zierikzee. 1849, 12 september. Lid van het Wiskundig Genootschap "Onvermoei de arbeid komt alles te boven" te Amsterdam. Bedankt in 1861. 1851, 7 October. Bericht van de Minister van Binnenlandse Zaken, dat de arrondissements-ijker te Zierikzee zal worden overgeplaatst naar Middelburg. 1852, 1 januari. Aanvaarding van de betrekking van arrondissements ijker te Middelburg. Gaat wonen Rouaanse Kade G 141. 1852,10 november. Lid van het Departement Middelburg van het Nut. Secretaris op 8 october 1856. Bedankt juni 1881. 1853, october. Lid van de Vereniging tot het bezoeken der Armen te Middelburg (6e wijkcommissie). Op 1 october 1856 president van de 6e wijkcommissie en lid van het Bestuur der Vereniging. 1853. Lid van de Commissie tot onderzoek van de betalingsmoeilijk heden bij het Waarborgfonds Rietveld en Te Winkel. 1854, 1 januari. Lid van het College van Diakenen der Nederlands Hervormde Gemeente te Middelburg. Tot 31 december 1860. 1855,1 januari. Bestuurslid van de Afdeling Middelburg der Neder landse Maatschappij tot bevordering van Nijverheid. Voorzitter 1 januari 1865. Bedankt 1868. 1855,27 februari. Lid van het Historisch Genootschap te Utrecht. Bedankt 26 november 1865. 1856, 14 juli. Eervol ontslag als schutter uit hoofde van volbrachte 34-jarige ouderdom. 1856, 8 october. Secretaris van het Departement Middelburg van het Nut. 1856, 7 november. Lid van het Zeeuwsch Genootschap der Weten schappen. 1858, 24 april. Lid van de Vereniging om het misbruik van sterke drank tegen te gaan. De Vereniging was opgericht in 1848. 1858, juni. Bestuurslid en secretaris van de kiezersvereniging "De Grondwet" te Middelburg. 1858. Getuigschrift als secretaris der commissie voor de tentoonstelling van voorwerpen van nijverheid te Middelburg, gehouden van 2-14 augustus 1858. 1858, november. B. en W. van Middelburg benoemen op voordracht 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 17