burg 1851-1861. L.v.Z. dl 2, p. 734. Tak van Poortvliet, Johan Pieter Roetert (1839-1904). Lid en secretaris van de staatscommissie voor de regeling der calamiteuze polders in Zeeland. Lid Tweede Kamer, later van de Eerste Kamer. Minister van Waterstaat 1877-1879. Van Binnenlandsche Zaken 1891-1894. L.v.Z. dl 2, p. 740; NNBW dl 4, kol. 1295- 1297, 1918. Tertius Rufus Tertius Tanor) (1854-1879). Alfoer, geboren te Koemelem- boeai, in de Minahassa, residentie Menado, Celebes, overleden te Aagtekerke en begraven te Domburg. Het opschrift op de grafsteen in de oude begraafplaats te Domburg luidt: Rufus Tertius Tanor geboren te Koemelemboeai 9 Augus tus 1854 overleden te Aagtekerke 23 Januari 1879. De akte van overlijden is ondertekend door de burgemeester-ambtenaar van de burgerlijke stand te Aagtekerke, J. Peper en door C.C. Schot, predikant te Aagtekerke en S. Ulfers, predikant te Domburg. Tevel, Pieter Gornelis (1820-1895). Amanuensis van het Z.G.d.W. en van het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Aangesteld in 1864. L.v.Z. dl 2, p. 756. Thouars, George Anne Christiaan Willem le Vasseur de Congée, marquis de (1807-1850). Propagandist voor politieke stromingen. Publiceerde in Zeeuwse couranten, o.a. de Vlissingsche Courant en de Zierikzeesche Nieuwsbode. We gens belediging van een kantonrechter gedagvaard en in mei 1847 tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld. Was ook dichter. Frederiks-v.d. Branden, p. 784; Winkl.Prins, Geïll.Encycl. dl 14, p. 245, 1887; H.P. Abrahams, De pers in Zee land 1758-1900. - 's-Gravenhage 1912, p. 382-393; L.W. de Bree, Facetten van de Zeeuwse samenleving, 1830-1848. - Z.T. dl 1, p. 98-99, 1951. Tideman, Bruno (1803-1881). Notaris te Amsterdam. Hij was de vader van Dr. Bruno Joannes Tideman (1834-1883), een der oprichters van de Kon. Maat schappij "De Schelde" te Vlissingen. Tiele, Pieter Anton (1834-1889). Opgeleid voor de boekhandel, conservator van de universiteitsbibliotheek te Leiden. Van 1879-1889 bibliothecaris van de uni versiteitsbibliotheek te Utrecht. Frederiks-v.d. Branden, p. 786; NNBW dl 4, kol. 1335-1337, 1918. Tilanus, Johannes Diederik (1835-1918). Ned. Hervormd predikant. Zwager van Ds. E.J.W. Koch. Tirion (?-?)• Luitenant der huzaren. Tjeenk Willink, Hermanus Didericus (1843-1917). Doopsgezind predikant, het laatst in Vlissingen. Daarna oprichter van de firma H.D. Tjeenk Willink Zn, uitgevers te Haarlem. Lid van de gemeenteraad van Haarlem. Frederiks-v.d. Branden, p. 891. Toorenenbergen, Johan Justus van (1822-1903). Ned. Hervormd predikant, o.a. te Vlissingen 1848-1863. Secretaris van de Utrechtsche Zendingsvereeniging. Hoogleraar te Amsterdam 1879-1892. Frederiks-v.d.Branden, p. 789; NNBW dl 5, kol. 952-953, 1921. Toom, A.J.H. van der (?-1883). Inspecteur van het IJkwezen. Toom, J.H.G. van den (?-?). Werkzaam bij het IJkwezen. Tromp, C. (?-?). In 1852 werd tegen C. Tromp, president van de Centrale Di rectie van Schouwen, Burgh en Westland een strafvervolging ingesteld. Zie ook noot 21. Turcq, Pierre le (?-?). Kaperkapitein. L.v.Z. dl 2, p. 788. Tuyll van Serooskerke, Willem René baron van (1813-1878). Lid van Gedepu teerde Staten van Utrecht. Kamerheer i.b.d. des Konings. Hij heeft bijgedragen in de kosten voor de restauratie van de grafmonumenten van leden van het ge slacht Van Tuyll van Serooskerke door de beeldhouwer G.J. den Hollander. Zie ook noot 44. L.v.Z. dl 2, p. 794. Uije, Jacobus Johannes van (±1802-1873). Gaf in 1861 aan de industrieschool 192

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 190