onderwerpen en zaken (genummerde noten) 1. Aardappelziekte Phytophthora infestanseen virusziekte, die in Zeeland in 1845 in ernstige mate optrad (M.J. Boerendonk, Historische studie over den Zeeuwschen landbouw. 's-Gravenhage, 1935, p. 79). 2. Adversaria, d.z. diverse citaten, eigen aphorismen, verzen, historische feiten, godsdienstige beschouwingen, e.d., deels origineel, deels gecopieerd uit allerlei boeken, (zie Handschriften no. K). 3. Afstamming van de Spanjaarden. Volgens de tegenwoordige wetenschappe lijke opvatting zijn donkergekleurd haar en ogen bij Zeeuwen kenmerken van het Alpiene ras en hebben niets te maken met vermeende afstamming van militairen uit het Spaanse leger. 4. Alabama, zie Kearsarge, noot 63. 5. Alikruiken, kreukels of krukels zijn kleine slakken Littorina littoreadie op de slikken en zeedijken leven en verzameld worden voor consumptie. 6. Altorffer, Fiima J.C. W., te Middelburg. Drukkerij en uitgeverij, opgericht in 1784, eeuwfeest in 1884 (L.v.Z. I, p. 5). 7. Amsterdamsche Internationale Tentoonstelling in 1883. Nagtglas was lid van de Commissie voor de afd. Retrospectieve kunst. 8. Anna Jacobapolder, genoemd naar Anna Jacoba van Sonsbeeck, echtgenote van Willem Frederik Del Gampo genaamd Camp (1801-1879) (L.v.Z. I, p. 101- 102; M.H. Wilderom, Tussen afsluitdammen en deltadijken, dl. 2, 1964, p. 150). De polder werd in 1847 ingedijkt. 9. Anti-togabeweging. In augustus 1854 werd door de synode der Ned. Herv. kerk aanbevolen, dat de predikanten voortaan toga en bef zouden dragen in plaats van steek, mantel en bef. Hiertegen kwam in 1855 veel oppositie (D. de Rijcke, De anti-togabeweging te Middelburg voor ruim een halve eeuw. Arch. Z.G.d.W. 1913, p. 147-170). 10. Aprilbeweging 1853. Was een protest van de Protestanten in Nederland tegen de door het ministerie Thorbecke voorgestelde godsdienstvrijheid waarbij de op richting van R.-K. bisdommen mogelijk werd. 11. Bartholomei gasthuis te Utrecht. De vader van F. Nagtglas is enige tijd rentmeester van het gasthuis geweest, (zie Bibliografie, 1866). 12. Benthem Jutting, Fiima van, te Middelburg. Boekhandel, antiquariaat en uitgeverij, opgericht in 1801 door Salomon van Benthem. 12a. Benthem Jutting, Ghristiaan Hermanus Johannes van (1858-1933). Had een boek- en steendrukkerij en plaathandel te Middelburg. Hij was ook uitgever. 13. Bewaarscholen en Fröbelonderwijs te Middelburg. Met steun van het Nut werd in 1864 een Fröbelschool gesticht. 14. Boeren-oorlog. De Boeren-republieken Transvaal en Oranje Vrijstaat werden aan het einde van de jaren 70 door Engeland hoe langer hoe meer ingesloten en eindelijk bezet, hetgeen opstand van de Boeren ten gevolge had. In 1881 verwierven zij met de Conventie van Pretoria autonomie, onder souvereiniteit van koningin Victoria. 15. Bond van Nederlandsche Letterkundigen. Opgericht te Amsterdam in novem ber 1884. 16. Brakenburg. Even ten noorden van Amemuiden lag de hofstede Brakenburg, eigendom van de familie Van Citters. In 1852 behoorde Brakenburg aan Jhr. P. Damas van Citters (1802-1888), een oom van de vrouw van Nagtglas. De hofstede werd toen bewoond door Adriaan Filius. 17. Brand in de St. Lievens Monsterkerk te Zierikzee. Nadat loodgieters het dak hadden gerepareerd ontstond op 7 oktober 1832 brand in de kerk, gebouwd in de 13de-14de eeuw. Hierdoor ging de kerk (niet de toren) in vlammen op. 196

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 194