18. Burgerlijk Armbestuur, zie: Hervormd Diaconie Armbestuur, noot 54. 19. Burgeroorlog in de Vereenigde Staten (1861-1865). Deze was gebaseerd op de tegenstellingen tussen de noordelijke staten, waar zich een industriële maat schappij ontwikkelde, en de zuidelijke, die in hoofdzaak agrarisch georiënteerd waren. Toen de zuidelijken zich als afzonderlijke confederatie afscheidden, ont stond de oorlog tussen de twee delen der Republiek. 20. Burgerweeshuis te Middelburg. M.P.W. Nagtglas-Ermerins was regentes van 1858 tot haar dood in 1871. 21. Centrale Directie van Schouwen, Burgh en Westland. De polder Schouwen was vele jaren calamiteus en werd toen bestuurd door genoemde Centrale Direc tie. Binnen zes maanden na het in werking treden van de wet van 1870, die de belangen der calamiteuze polders regelde, en op 1 januari 1872 in werking trad, waren de calamiteuze polders in de gelegenheid om te beslissen of zij calamiteus blijven of vrij verklaard wilden worden. In 1872 werd Schouwen vrij, maar Burgh en Westland bleven als calamiteuze polder een aparte eenheid (M.H. Wilderom, Tussen afsluitdammen en deltadijken, dl. 2, Noord-Zeeland, 1964, p. 105). De oppercommies M. Caland en de voorzitter werden geschorst, ver dacht van gelden getrokken te hebben uit dag- en vletlonen. De vroegere presi dent die bijna 50 jaren in het bestuur had gezeten, werd veroordeeld en ontzet van zijn burgerschapsrechten (A.J.F. Fokker, Schouwen van 1600-1900. Zierikzee, 1908, p. 466-467 en p. 469). 22. Commercie Compagnie, te Middelburg. Opgericht in 1720 ter bevordering van de koopvaart op de Oostzee, Frankrijk, Spanje, Portugal, de Middellandsche Zee, West-Afrika, Noord- en Zuid-Amerika. Tijdens de Franse revolutie en in de 19de eeuw zijn de zaken van de Commercie Compagnie achteruit gegaan. Zij werd in 1889 geliquideerd. In de buitengewone vergadering van de Hoofdparti cipanten van 9 november 1869 werden de Directeuren vervangen door een Raad van Toezicht. Nagtglas werd in 1871 herbenoemd tot plaatsvervangend lid in die Raad, en wederom in 1877 (W.S. Unger, Het archief der Middelburgsche Com mercie Compagnie. 's-Gravenhage, 1951, p. 8-10). 23. Commissie tot bevordering van de belangen van den dienstbaren stand, te Middelburg. Het was een commissie van het Nut. Nagtglas werd bij de oprichting in 1867 secretaris en bleef dat tot 1881 toen hij voor het Nut bedankte. 24. Commissie voor de noodlijdenden door den watervloed in de Bommelerwaard. Nagtglas werd lid van de commissie in januari 1861. Er werd een weldadig heidsloterij georganiseerd. 25. Commissie voor de restauratie van den stadhuistoren, te Middelburg. Inge steld juli 1882. Nagtglas had zitting in deze commissie in zijn functie van voor zitter van de Commissie voor de bewaring van oude merkwaardige gedenktekenen. 26. Comité tot bevordering van de belangen der badplaats Domburg. Opgericht in 1880. Nagtglas werd secretaris-penningmeester in 1881. Dit comité is in 1897 overgegaan in de Vereeniging tot bevordering van de belangen der badplaats Domburg. 27. Congres des Sciences sociales, gehouden te Gent in september 1863. 28. Daguerrotypie. Fotografie met behulp van koperplaten, zoals door de Frans man L.J.M. Daguerre (1789-1851) werd uitgevonden. 28a. Fr.Wilh. Dock, Iets over het vegetarianisme, zijne beteekenis voor de zede lijkheid en voor de gezondheid. Voorlezing, gehouden op den "Vegetarianer Ver- einstag" te Leipzig. Met een woord ter inleiding door J.W. Gunning. Goes, 1879. 29. Domburg. Comité tot bevordering van de belangen der badplaats Domburg, Domburgsch Badnieuws. Aanvankelijk verschenen er alleen Vreemdelingen- lijsten. Sedert 1883 als Domburgsch Badnieuws éénmaal per week gedurende de 13 weken van het badseizoen. In 1976 gestaakt (H.P. Abrahams, De Pers in Zeeland. 's-Gravenhage, 1912, p. 209). Dood van Tertius. Middeleeuwse begraaf - 197

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 195