van Holland, en daarna Hotel Van Oppen (J.J. Westendorp Boerma C.A. van Swigchem, Zierikzee vroeger en nu. Bussum, 1972, p. 91). 59. Indépendance beige. Belgisch liberaal dagblad, verscheen te Brussel sedert 1 juli 1843. Opgehouden in 1940. Werd in de 19de eeuw dank zij zijn buitenlandse correspondenten, de best geïnformeerde courant in België (Grote Winkler Prins, dl IX, 1969). 60. Industrieschool te Middelburg. Was een particuliere organisatie, gesubsi dieerd door een aantal instellingen, o.a. het Nut. Zij werd in 1867 opgeheven, omdat er ingevolge de wet op het middelbaar onderwijs door het gemeentebestuur een burgeravondschool werd opgericht. Nagtglas werd in 1859 voorzitter van het bestuur der Industrieschool (zie Bibliografie, 1867). 61. Ipenhoven, buitenplaats bij Zierikzee. 62. Kanaal door Walcheren. Het graven van het Kanaal door Walcheren hing samen met de aanleg van de spoorlijn van Bergen-op-Zoom naar Vlissingen (1867-1872). Daartoe moesten het Kreekrak (1867) en het Sloe (1871) worden afgedamd, en werd voor de scheepvaart vervangende vaargelegenheid gescha pen door het graven van resp. het Kanaal door Zuid-Beveland (geopend 1866) en het Kanaal door Walcheren. Met het graven van het laatste kanaal werd aan gevangen in 1870. Het verbindt de Westerschelde met (toenmaals) het Veersche Gat, thans het Veerse Meer. Het werd op 8 september 1873 door koning Willem III geopend (M.H. Wilderom, Tussen Afsluitdammen en Deitadijken, dl 3, 1968, div. pp.) (zie ook noot 148). 63. Kearsarge. Nadat de Kearsarge, een oorlogsschip der Verenigde Staten, in 1864 het kaperschip Alabama had veroverd, vorderden de Verenigde Staten van Engeland (waar de meeste kaperschepen werden gebouwd) vergoeding van de schade, die de Alabama e.d. schepen hadden veroorzaakt. Overeengekomen werd om de kwestie door een internationaal scheidsgerecht te laten beslissen. Het resultaat was dat in 1872 door Engeland aan de Verenigde Staten drie mil joen pond moest worden betaald. Deze zaak staat bekend als de Alabama- kwestie, en is een der eerste voorbeelden van een internationaal geschil dat door arbitrage werd geregeld (Winkler Prins, Geïll. Encycl. 2de uitg., dl 1, 1884, p. 336). 64. Kiezersvereeniging "Evangelie en Belijdenis". 65. Kiezersvereeniging "Evangelie en Vrijheid", te Middelburg. Opgericht in 1869. Nagtglas werd voorzitter. 66. Kiezersvereeniging "De Grondwet", Liberale, te Middelburg. Opgericht in 1858. Nagtglas werd bij de oprichting bestuurslid en secretaris. 67. Klistuug. Vuurslag en vuursteen (Wb. Zeeuwse Dial., p. 448). 68. Komeet van Donati. Genoemd naar haar ontdekker, de Italiaanse astronoom Giovan Battista Donati (1826-1873). Op 2 juni 1858 ontdekte hij de komeet te Florence als een flauwe nevelige vlek, niet met het blote oog zichtbaar. In de vier volgende maanden werd zij hoe langer hoe helderder, en gedurende meer dan drie maanden was zij voor het blote oog te zien. Haar grootste pracht bereikte zij in de eerste helft van october 1858; ook kon men toen drie staarten, een grote brede, en twee zeer dunne, onderscheiden. Nadien nam de komeet in hel derheid af en was tot 4 maart 1859 alleen nog per telescoop te onderscheiden (Winkler Prins, Geïll. Encycl. 2de uitg. dl 9, 1886, plaat tegenover p. 525; B.C. Goudsmit, De wonderen des hemels. 2de druk, Zutphen, 1890, p. 509-510, 1 fig.; H. Groot, Kometen en vallende sterren. Amsterdam, 1950, p. 63-65, fig. 20 en plaat tegenover p. 54). 69. Kraaiesteyn, of Crayenstein. Slot te Burgh op Schouwen. Stamt uit het mid den der 15de eeuw. Bewoond door Floris van Haamstede, heer van Moermond. In 1669 gekocht door Pieter de Huybert, later in bezit van de families Van Hoorn, De Kater en Vis. Afgebroken in 1890, alleen een boerderij is nog over 201

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 199