(P. van Beveren, De verdwenen kastelen van Schouwen-Duiveland. Nederl. Kas telenstichting, 1960, p. 20-25). 70. Koninklijke Maatschappij De Schelde, te Vlissingen. Opgericht in 1875 (De Koninklijke Weg. Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen, 1875-1975, 594 pp.) (zie Bibliografie, 1884). 71. Krakatau-uitbarsting. Na de grote uitbarsting (26-28 augustus 1883) van de vulkaan Krakatau in Straat Soenda werd er zo veel fijne vulkanische as in de dampkring geslingerd, dat deze as zich over grote afstanden kon verspreiden en maandenlang, vooral bij zonsondergang bijzondere lichteffecten, o.a. roodge kleurde wolken, teweegbracht. 72. Kruitontploffing te Zierikzee. Door een kruitontploffing op 1 januari 1852 in de St. Domusstraat verloren een zekere Paulussen en zijn vrouw, alsmede drie kinderen die voetzoekers kwamen kopen, het leven. 73. Kust, De. Zie: Guinea, noot 46. 74. Landhuishoudkundig Congres, XVIIde, te Middelburg, in juni 1862. Voor zitter was Mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis. Nagtglas was secretaris van de staathuishoudkundige afdeling van het congres. 75. Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden. Opgericht in 1766. Nagtglas werd tot lid gekozen in 1871. 76. Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde "De tael is gantsch het volk", te Gent. Opgericht in 1836. Nagtglas werd benoemd tot lid in 1873. 77. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Opgericht in 1784. Het departement Middelburg is van 1793, Zierikzee van 1797 en Vlissingen van 1818. Nagtglas werd bestuurslid van het departement Zierikzee in 1847. Op 10 november 1852 werd hij lid, en op 8 October 1856 secretaris van het departement Middelburg. Hij bedankte in juni 1881 (zie Bibliografie, 1867). 78. Maatschappij ter vereeniging van de Eems en de Zuiderzee door de Drentsche heide. In deze maatschappij had Hendrik Nagtglas een aanzienlijk deel van zijn vermogen gestoken, en was Comelis Johannes Marius Nagtglas als ingenieur werkzaam. De onderneming ging in 1848 geheel te niet. (Zie register van per soonsnamen onder A rent van Ruynen). 79. Meekrap (Rubia tinctorum)Kruidachtige plant, vooral op Schouwen-Dui veland vroeger veel gekweekt voor de rode kleurstof in de wortels. Deze wortels werden in meestoven gedroogd, gestampt en vermalen. Dit product ging vervol gens naar de garancinefabrieken, die er de rode verfstof uit bereidden. Na de uitvinding van de synthetische verfstoffen in de jaren zestig van de vorige eeuw is de meekrapcultuur verdwenen. Uit de wortel werd ook een geneesmiddel be reid (A. van der Weyde, De verdwenen meekrap-cultuur op Schouwen en Dui- veland. Arch. Z.G.d.W. 1925, p. 73-109; C. Wiskerke, De geschiedenis van het meekrapbedrijf in Nederland. Econ.-Hist. Jaarb. dl 25, 1952). 80. Meestoof. Zie Meekrap, noot 79. 81. Middelburg. Verblijf van Nagtglas te Middelburg van 1852-1884. Woonde 1852-1858 Rouaansche kaai G 141 (De Rosemarijnboom), thans no. 29. Van 1858-1863 Houtkaai H 119, thans no. 5. Van 1863-1884 Vlasmarkt L 8 (Leeu- wensteyn), thans no. 8/10. 82. Middelburg. Abdijgebouwen, Abdijtoren of Lange Jan, Begraafplaats Portu- geesche Joden, Breestraat, Burgerweeshuis, Dampoort, Engelsche Kerk, Gasfa briek, Groenmarkt, Groote Markt, Houtkaai, Kapoenstraat, Koepoort, Konings- brug, Koorkerk, Kromme Weele, Loskaai, Molenwater, Museum, Nieuwe Kerk, Nooit Gedacht, Oostkerk, Oudheidkamer of Stedelijk Museum, Pottenmarkt, De Punt, Rechtbank, Rouaansche kaai, Rijksarchief, Schuttershof, Sint Joris, Sloedam, Stadhuis, Statenzaal, De Steenrots, Vlasmarkt, Vlissingsche poort, West-Indisch huis, Wisselbank. 83. Middelburgsch Gymnasium. Na de totstandkoming in 1876 van de nieuwe 202

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 200