wet op het hoger onderwijs werd het gymnasium in de Latijnsche Schoolstraat gereorganiseerd. Dit hield o.a. in een uitbreiding van het aantal docenten, van leervakken en van leslokalen (J.G. Voegler, Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium van 1365-1894. Arch.Z.G.d.W. 1894, p. 203-250 en 347-553). 84. Middelburgsche begrafenisvereeniging, opgericht in 1870. 85. Middelburgsche Courant. Opgericht in 1758, thans voortgezet in de Provin ciale Zeeuwse Courant (zie noot 42). 86. Middelburgsche Scherpschuttersvereeniging. Opgericht in januari 1866 naar aanleiding van de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog van 1866. Opgeheven in 1868 (zie noot 115). 87. Moermond, Slot, te Renesse. Waarschijnlijk gebouwd in de eerste helft der 13de eeuw, later vergroot. Bezit van het geslacht Van Renesse, later Van Haam stede, Van Serooskerke, Porquin, Zuidlandt, Kemp, Vriesendorp. Thans eigendom van de Stichting Moermond (1955). (P. van Beveren, De verdwenen kastelen van Schouwen-Duiveland. Nederl. Kastelenstichting, 1960, p. 31-41). 88. Museum Medioburgense, Latijnsche Schoolstraat G 53, was de zetel van het Natuurkundig Gezelschap (zie noot 90), later ook van het Zeeuwsch Genoot schap der Wetenschappen en van de Teeken-Akademie (zie noot 131). In het begin van de 20ste eeuw is het gebouw afgebroken. 89. Nagtglas, F., Dagindeling. 90. Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Opgericht in 1780. Het bezat een verzameling van vnl. natuurkundige instrumenten, en een bibliotheek. Het was gehuisvest van 1787-1889 in het Museum Medioburgense, Latijnsche School straat G 53 (Zie noot 88). (D. Schoute, De geschiedenis van het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg. Arch.Z.G.d.W. 1923, p. 1-34; W.S.S. van Benthem Jutting, Lotgevallen van het Natuurkundig Gezelschap te Middelburg in de 19e en 20e eeuw. Arch.Kon.Z.G.d.W. 1972-1973, p. 15-42). 91. Nederlandsche Heraut, Heraldieke Vereeniging De, te 's-Gravenhage. Nagt glas werd tot lid benoemd in 1881. 92. Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van Nijverheid, afd. Middel burg. Nagtglas werd bestuurslid in 1855, voorzitter in 1865, bedankte in 1868. De Maatschappij hield een kleine tentoonstelling in de Concertzaal in augustus 1857, en een grote in een lokaal achter de Munt in 1858. Nagtglas was secre taris der tentoonstellingscommissie. 93. Nederlandsche Vereeniging voor Statistiek. Nagtglas werd in 1865 benoemd tot lid. 94. Neger-zangers. Concert door de Jubilee singers in de Nieuwe Kerk te Mid delburg in october 1877. Tournee van neger-zangers door Europa, waarmee de 'negro spirituals' (een soort geestelijke volksliederen) internationale bekendheid werd gegeven. 95. Nehalennia-altaren. Kleine stenen altaren afkomstig uit een tempel uit de Romeinse tijd, te voorschijn gekomen in 1647 op het strand bij Domburg, nadat door stormweer een deel van de duinen was weggeslagen. Deze altaren, gewijd aan de godin Nehalennia, werden aanvankelijk in de Ned. Hervormde kerk te Domburg bewaard en in 1866 overgebracht naar het museum van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg (A. Hondius-Crone, The temple of Nehalennia at Domburg. Amsterdam, 1955, 123 pp.). 96. Nieuws- en Advertentieblad van Terneuzen (lees: Temeuzensche Courant, Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen). Opgericht in 1861 door P.J. van der Sande, later voortgezet door Dhont Co (H.P. Abra hams, De Pers in Zeeland. 's-Gravenhage, 1912, p. 300). 97. Nooit gedacht. Klein buitentje, niet ver van de Vlissingsche Poort te Mid delburg. 98. Nut, Het. Zie: Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, noot 77. 203

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 201