zou worden en er voor België fnuikende handelsbelemmeringen zouden ontstaan. Bovendien vreesde België, dat de bevaarbaarheid van de Westerschelde er on gunstig door zou worden beïnvloed. Ook het feit dat de Kreekralcdam onderdeel vormde van de spoorweg Vlissingen-Duitsland was België een doorn in het oog, daar dit land zelf al jaren een treinverbinding van Antwerpen via Luik met het Rijnland onderhield en in de Nederlandse lijn een ernstige concurrente zag. Aan het diplomatiek geharrewar tussen de Nederlandse en Belgische regeringen over deze Scheldekwestie kwam in 1867 een einde toen er tussen Pruisen, Frankrijk en Nederland onderhandeld werd over de verkoop van Luxemburg aan Frankrijk of Pruisen, hetgeen voor België een uiterst gevaarlijke situatie zou doen ontstaan. De Nederlandse en Belgische regeringen zochten daarop toenadering tot elkaar, en deze Scheldekwestie werd in de ijskast gezet (C.A. Tamse, De Scheldekwestie, 1866-1867. Spiegel Historiael, dl 12, 1977, p. 170-177, fig. 1-8). 127. Société académique de Cherbourg. Nagtglas werd corresponderend lid in 1864. 128. Spoorweg, Zeeuwse. Na twee vergeefse eerdere pogingen werd in 1860 be sloten tot de aanleg van de lijn Roosendaal-Vlissingen. De bijbehorende werken: Kreekrakdam, Kanaal door Zuid-Beveland, Sloedam en Kanaal door Walcheren kwamen in resp. 1867, 1866, 1871 en 1872 gereed. (F.Q. den Hollander, De spoorwegen in Zeeland. Zws Tijdschr. dl 2, 1952, p. 125-131; M.P. de Bruin, De aannemer Dirk Dronkers en het drama van de Zeeuws-Limburgse spoorweg. Zws Tijdschr. dl 10, 1960, p. 85-99; H. Wieringa, Honderd jaar Kanaal door Zuid-Beveland. Zws Tijdschr. dl 16, 1966, p. 173-181) (zie Bibliografie, 1871). 129. Taal- en Letterkundig Congres, IXde. Gehouden te Gent in september 1867. 130. Taal- en Letterkundig Congres, Xllde. Gehouden te Middelburg 3, 4 en 5 september 1872 (Anon., Handelingen van het Xlle Nederlandsch Taal- en Let terkundig Congres gehouden te Middelburg den 3, 4 en 5 September 1872. Mid delburg, 1873, 439 pp.). 131. Teeken-Akademie, te Middelburg. Opgericht in 1778, gevestigd eerst in het Waaggebouw, in 1787 in het Museum Medioburgense. Zij werd opgeheven in 1867 omdat er ingevolge de wet op het middelbaar onderwijs door het gemeente bestuur van Middelburg een burgeravondschool werd opgericht, waarin ook tekenonderwijs zou worden gegeven. In de Teeken-Akademie werd onderwijs gegeven in tekenen, schilderen en bouwkunde (M.G.A. de Man, De prijspen- ningen van de voormalige Teeken-Akademie te Middelburg. Arch.Z.G.d.W. 1921, p. 1-19) (zie Bibliografie, 1867). 132. Tegenwoordige Staat van Zeeland. Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden enz. Zeeland, dl IX, 1751, 435 pp. en dl X, 1753, 579 pp. Amster dam [Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren, delen XIX en XX]. 133. Tentoonstelling van Gastoestellen voor verwarming en drijfkracht. Gehou den te Middelburg in januari 1884. 134. Tentoonstelling van kunst- en handwerksnijverheid. Gehouden te Middel burg in mei 1881. Georganiseerd door de vereniging Uit het Volk-Voor het Volk. 135. Tentoonstelling van Nijverheid en Kunst. Gehouden in de bovenzaal van het stadhuis te Middelburg in 1866. Nagtglas was lid van een subcommissie voor de organisatie. 136. Tentoonstelling van Zeeuwsche Oud- en Merkwaardigheden. Gehouden te Middelburg 1 augustus-3 september 1870. Georganiseerd door het Zeeuwsch Genootschap. Nagtglas was lid van de tentoonstellingscommissie (zie Bibliografie, 1870). 137. Tjeenk Willink, Firma. Uitgeverij te Haarlem. 138. Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek. Opgericht in 1841 door B.W.A.E. baron Sloet tot Oldhuis. Het is opgeheven in 1875. 206

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 204