139. Veere. (zie Bibliografie, 1859). 140. Vereeniging tot bevordering van fabriek- en handwerksnijverheid in Neder land. Nagtglas werd bestuurslid van de afdeling Middelburg in 1874. Bedankte in 1876. 141. Vereeniging tot het bezoeken der Armen te Middelburg. In october 1853 werd Nagtglas lid (6de wijkcommissie) en op 1 october 1856 president van de 6de wijkcommissie en bestuurslid van de Vereeniging. 142. Vereeniging Uit het Volk-Voor het Volk, te Middelburg. Opgericht in 1865. Zij beoogde het organiseren van muziek- en zanguitvoeringen, tentoon stellingen, lezingen, wedstrijden, zangonderwijs, e.d. De naam is bedacht door W.Appel (L.v.Z. I, p. 12). Nagtglas werd in 1867 bestuurslid (A.M. Dumon Tak, Het Kunstmuseum te Middelburg. Zws Tijdschr. dl 20, 1970, p. 37-47). 143. Vereeniging tot wering van Armoede en beteugeling van Bedelarij, te Zie- rikzee. Opgericht in 1848. Nagtglas was van den aanvang af bestuurslid. 144. Vereeniging tot wering van schoolverzuim, te Middelburg. Opgericht in mei 1876. Nagtglas was lid van 1876 tot 1878. 145. Vlissingsche Courant. Bestond van 1834 tot 1848 en werd in dit laatste jaar naar Middelburg overgebracht en als Zeeuwsche Courant voortgezet. In 1851 werd de uitgave vervolgd onder de naam Provinciale Zeeuwsche Courant, en van 1855 tot 1860 als Provinciale Zeeuwsche en Middelburgsche Stadscourant. 146. Volksbibliotheek. Het Departement Middelburg van het Nut hield er sedert 1798 een leesbibliotheek op na ten einde aan personen uit de volksklasse nuttige en aangename boeken kosteloos in leen te geven. Ook de leden van het Departement konden er gebruik van maken (zie Bibliografie, 1867). 147. Walchersche Arkadia (2 dln. Leiden, 1715-1717) door Mattheus Gargon (1661-1728) (L.v.Z. I, p. 245) (P.J. Meertens, De Walchersche Arkadia. Arch. Z.G.d.W. 1956, p. 82-100). 148. Werkstaking kanaalwerkers, op 26 april 1869. Bij de aanleg van het Kanaal door Walcheren waren verscheidene Belgische werklieden ingeschakeld. Deze namen genoegen met een lager loon dan de Hollanders en werden deswege door de laatsten verjaagd. Op 28 april arriveerden te Veere twee regimenten soldaten en rijksveldwachters. Op 30 april te Souburg. Op 1 mei werden 10 huzaren te paard in West-Souburg ingedeeld, verder nog te Middelburg, Veere en Vlissin- gen, samen 50 huzaren. Op 4 mei kwamen 30 Belgen terug, daarna steeds meer, en het werk werd hervat (De Wete, no. 23, januari 1977, p. 7). 149. Westhove, Kasteel. Het dreigde in 1878 gesloopt te worden. In 1880 ver kocht Jhr. Mr. Jacques Phoenix Boddaert Westhove aan zijn zuster Douairière De Bruyn-Boddaert. Deze stelde het kasteel van 1889 af ter beschikking als her stellingsoord voor kinderen. Na haar overlijden in 1905 werd dit voortgezet door haar dochter Wilhelmina Johanna de Bruyn, getrouwd met Willem Arnold graaf van Lynden. In 1926 werd het herstellingsoord krachtens testamentaire beschik king in de vorm van een stichting voortgezet (H.M. Kesteloo, Oostkapelle in woord en beeld. Middelburg, 1909, p. 95; J. Geldof, Oostkapelle in woord en beeld. Middelburg, 1936, p. 85). 150. Wilhelminapolder. Gebied van 1660 ha op Zuid-Beveland, ingedijkt in 1809. Aanvankelijk genoemd Lodewijkspolder (naar koning Lodewijk Napo leon), in 1815 gewijzigd in Wilhelminapolder (naar de vrouw van koning Willem I) (P.J. Bouman, Uit de geschiedenis der landbouwonderneming De Wilhelmina polder. Arch. Z.G.d.W. 1944-1945, p. 8-31; J.M.G. van der Poel, De Wilhelmina polder 1809-1959. Wageningen, 1959, 271 pp.) (zie Bibliografie, 1880). 151. Wiskundig Genootschap 'Onvermoeide arbeid komt alles te boven', te Am sterdam. Nagtglas werd op 12 september 1849 benoemd tot lid. Bedankte in 1861. 152. Woestduin. Schip van de Oost-Indische Compagnie, dat op 24 juli 1779 op de Noorderrassen vóór Zoutelande vastraakte. Frans Naerebout en andere 207

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 205