merins) uit het midden der 18. eeuw en een briefwisseling van den Veerschen secretaris met den gezant onzer Republiek bij den koning van Pruisen den uit Veere afkomstigen David Hubert (graaf) Vereist. De staathuishoudkunde bleef een aantrekkelijke studie. Met mijn vriend Marinus de Jonge las en besprak ik een paar avonden in de week toen veel opgang makende geschriften van mr. J.L. de Bruijn Kops; alsmede de boeken van Bastiat, Droz, Say en het reeds ge noemde tijdschrift138 onder redactie van mr. Sloet tot Oldhuis. Maat schappelijke vraagstukken hadden in die omwentelingen dreigende da gen meer "le merite de l'apropos". Er heerschte een algemeene malaise en van een hoffeest te Parijs werd terecht gezegd: qu'on dansait sur un volcan. De ziekte in de aardappelen 1 had de prijs der voornaamste levensmiddelen geducht doen rijzen, vooral nadat de oogst van 1846 beneden middelmatig was. In vele landen klom de onlust tot onrust, en ook in Friesland en Groningen kwamen ongeregeldheden, zooge noemde broodoproeren voor, welke met wapengeweld, waarbij dooden vielen, moesten worden onderdrukt. Hoewel een oploop te Zierik- zee 104 in het begin van 1845, zonder veel moeite gestild was, bleef er toch nog altijd eenige onrust over en liepen des avonds troepen wevers en dergelijk volk joelende en rumoerende langs de straten, wat echter zonder uitbarsting afliep. De Zierikzeesche Nieuwsbode 161 opgericht door P.H. van der Weijde in een zeer klein formaat om de zegelbelas ting te ontduiken, bleef de vonken der ontevredenheid aanblazen. Dit vuur verdoofde echter niet weinig, toen een der voornaamste oproer kraaiers, die zich als een martelaar voordeed, wegens een persdelict en laster voor de Rechtbank te Zierikzee moest verschijnen. Met eenige spanning werd de komst van dien markies de Thouars, een door dronkenschap verloopen luitenant, in de stad tegemoet gezien. Maai de opwinding bedaarde spoedig toen de ook rijmende raddraaijer ver scheen en men hem, als een onverbeterlijke "zatlap" telkens in een goot vond. Van der Weijde scheen zich toen reeds van de Nieuwsbode teruggetrokken te hebben. De politiek leek zijn zwak niet, hoewel hij destijds, gelijk hij later zelf uitbracht, met weerzinwekkende ontrouw, twee elkander bestrijdende couranten schreef en tegelijk de behou dende stadscourant160 en de radikale Nieuwsbode 161 redigeerde. Van der Weijde was een kundig man bedreven in vele dingen. Hij schreef veel over wis- en natuurkunde, beoefende de toen nog nieuwe da guerréotypie 28 en speelde met merkwaardig talent orgel en piano. Door zorgeloosheid en zekere, ik zou zeggen wetenschappelijke koop lust had hij altijd gebrek aan geld, hoewel zijne vrouw als hoofd der jonge-dames school een vrij goed inkomen had. Nadat hij in 1846 te Delft was gaan studeeren, beproefde hij te vergeefs om ijker te wor den. Toen dit niet vlotte is hij in '48 of '49 met vrouw en kinderen naar Noord-Amerika verhuisd. Daar vond hij eindelijk na veel worste- 62

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 60