restauratie za! in de loop van 1977 uitgevoerd worden. Het bestuur van de Zeeuwse Museumstichting wendde zich tot ons bestuur met het voorstel onze historisch-topografische atlas, de Zelandia Illustrata, uit het museum naar elders over te brengen. In het verslagjaar oriën teerde het bestuur zich over de mogelijkheden de Zelandia Illustrata in bruikleen te geven aan een van de twee daarvoor in aanmerking komende instellingen, te weten de Provinciale Bibliotheek en het Rijksarchief te Middelburg. De Werkgroep Historie en Archeologie deed het bestuur een nota toe komen inzake het beheer van de verzamelingen van het Genootschap. Mede naar aanleiding van deze nota werd besloten aan het dagelijks bestuur een "conservator" toe te voegen, die in het bijzonder tot taak zou hebben zich op de hoogte te stellen van toestand en beheer van de verzamelingen. De heer Heerebout, lid van het algemeen bestuur, verklaarde zich bereid die taak op zich te nemen. In overleg met het Coördinatie Orgaan voor Natuur-, Landschaps- en Milieubescherming werd besloten de functie van waarnemer van de zijde van het Genootschap bij het Coördinatieorgaan op te heffen. In de praktijk sinds de oprichting van het Coördinatieorgaan bleek aan deze functie in feite geen behoefte te bestaan. Het bestuur zoekt samen met de werkgroep Historie en Archeologie contact met de in Zeeland bestaande heemkundige kringen, met als oogmerk te komen tot een vorm van praktische samenwerking, ener zijds om doublures te voorkomen, anderzijds om in voorkomende ge vallen gecoördineerd te kunnen optreden. Het hierover geopende ge sprek wordt voortgezet. De heer Molthoff bedankte voor het bestuurslidmaatschap. In de vaca ture is in het verslagjaar niet voorzien. De heer Gast, die aftredend was, werd herkozen. Het bestuur vergaderde driemaal, het dagelijks bestuur daarenboven elf maal. De algemene vergadering kwam bij een op 21 april en 29 november. In de Kascommissie werd in plaats van de heer van Leeuwen, die af tredend was, de heer Ploos van Amstel benoemd. De Commissie voor het Archief voor 1977 werd op dezelfde wijze samengesteld als voor het jaar 1976. De commissie tot Redactie van de Encyclopedie van Zeeland werd in haar geheel opnieuw benoemd. De redactie wordt thans geassisteerd door mevrouw dra. I.H. Vogel-Wessels Boer ter opvolging van mr. H. 8

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 6