1858 Met Mei verlieten wij ons huis op de Rouaansche kaai82 en betrok ken in November eene lieve woning op de Houtkaai (H. 119)81 naast dhr. G.A. Fokker, welk huis wij voor f. 240 per jaar van ge noemden heer, onzen goeden buurman, gehuurd hadden. Van Mei tot Nov. waren wij weder op "Nooit Gedacht" 97, doch nu gemakke lijker, daar wij het in dien heeten zomer, toen de thermometer wel eens tot 94 klom, alléén bewoonden. Vooral in het voorjaar met liefe lijke dagen na een kouden winter was het in dat vriendelijke huisje gezellig. Van de Kust de Goudkust], waarnaar ik iedere maand trouw een brief zond en er een terug ontving, kregen wij goede berichten. De gouverneur v.d. Bossche had het er niet kunnen vinden, was spoedig teruggekeerd en op den 10 Mei werd mijn broeder in zijn plaats be noemd 46. Van dien helderen zonneschijn vielen er natuurlijk ook te Nunspeet eenige stralen, er werd eene gezelschapsjuffrouw (juffr. Hondius) genomen, waardoor de zorg mijner zuster [Caroline] wat verlicht werd. Mijn vader was echter na eene langdurige ziekte weder wonderlijk bijgekomen en bracht met merkwaardige helderheid en vaardigheid zijne oude herinneringen op het papier waarvan ik later gebruik heb gemaakt. In Augustus brachten wij eenige weken in het vriendelijke Nunspeet door. Later hadden wij nog een schoone herfst, waarin de heldere avonden ook nog verlicht werden door een schitterende komeet6S. Op den 26 Sept. had bij oom Ermerins te Zierikzee, door inbraak in den brand- kelder, eene belangrijke diefstal plaats. De dief werd echter door een vluggen rijksveldwachter nagezet en te Sleewijk over Gorinchem met zijn buit gegrepen. Het was jammer dat men hem zoo onachtzaam be waarde, dat hij gelegenheid kreeg om zich te Gorkom in de gevange nis te verhangen; te meer daar het volk het er voor hield dat Robert, de nietswaardige zoon van den braven prof. J.W. Ermerins uit Gro ningen, achter de schermen zat en den aanslag uit de verte had be stuurd. Hoewel de bakens voor den spoorweg 128 in onzen tuin reeds omge vallen waren, bleef deze zaak niet rusten. Men bood nu hier aan eene maatschappij een kapitaal aan om het werk te doen verrichten, indien de staat kapitaal en rente ad 4% garandeerde. In eene vergadering op 30 Jan. in de Concertzaal, onder de leiding van den burgemeester, was spoedig voor meer dan een millioen ingeschreven en het was waarlijk treffend om die vaderlandsliefde met voldoende zekerheid en tegen 4%, te aanschouwen. Om het lustelooze politieke leven wat op te frisschen, werd in Juni eene liberale kiezersvereeniging opgericht die op voorstel van Dr. 85

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 83