het begin van September werd de nieuwe woning betrokken en het was een ontzaglijk genot om de nette maar kleine woning te verwis selen met een flink, stevig gebouw, en te genieten van den in die schoone September dagen zoo overheerlijken tuin. In Mei logeerde mijn broeder uit Elmina46 weder bij ons, die voor het sluiten van een handelsverdrag met Engeland overgekomen was. In Januari hadden geweldige stormen den Westkappelschen dijk zwaar geteisterd. Vele menschen uit Middelb. reden er in die dagen heen. Op een helderen Februari morgen deed ik dien tocht en schreef daarover in het Leeskabinet van Maart, met een afbeelding naar een teekening van Schutz. De 6. Maart zal mij niet licht uit het geheugen gaan. Op een overheer lijken namiddag reden wij met de vrienden Röell naar de Zuid-Wate ring. Daar lagen eenige der grootste zwaar gepantserde Engelsche oor logschepen gereed om een donderende welkomstgroet te brengen aan de bruid van den troonsopvolger, den prins van Wales, die door het koninklijk jacht uit Antwerpen naar Engeland werd gebracht. Alles daverde en bij het licht van een heerlijk ondergaande zon, was het een onvergelijkelijk schoon zeegezicht. In Juni kocht het Zeeuwsch Gen.155 door een renteloos voorschot geholpen, van de erven van Mr. L. de Witte van Citters de collectie Zelandia illustrata 157. Die verzameling gaf mij al aanstonds veel ge noegen, daar ik met enkele andere leden van het bestuur lijsten maak te, van de voorhanden prenten enz. In Sept. woonde ik het Congres bij des Sciences sociales te Gent27, bij welke gelegenheid een standbeeld van Jacob van Artevelde werd ont huld, waarover ik in Oct. in het Leeskabinet een verslag schreef. Den 17 Nov. werd het feest der 50 jarige onafhankelijkheid van Ne derland 52 gevierd met een godsdienstoefening in de Nieuwe kerk 82 onder voorgang van Ds. Boonen. Een vuurwerk op de Groote markt82 afgestoken, schitterde op dien mistigen avond niet helder. Den vaderlandschen geest trachtte ik op te wekken tot het oprichten van scherpschutters vereenigingen86 waarover ik in het Handelsblad van Dec. een stukje schreef "Een woord aan het Nederl. volk door een oud-sergeant". Op den 10 Dec. vierde het Nut77 zijn 70 jarig bestaan met een diné in St. Joris 82. Onder de goede werken van het laatste jaar, waarop het dept. wijzen kon, behoorde de welgeslaagde poging bij het gemeente bestuur om aan de havens der stad, hier en daar reddingslijnen voor drenkelingen te plaatsen. In het laatst van 1862 en het begin van 1863 las hier Ds. Soetbrood Piccardt uit Goes over Elisabeth Bekker en vervolgens over Jacob Cats, van welke lezingen ik uytvoerige verslagen plaatste in de Goes- sche courant42. 93

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 91