wij in eene vigilante met levensgevaar door het gewoel. Bij het ijkwezen154 schenen veranderingen op til en de ijker J.H.G. van den Toom kreeg van den minister last om de kantoren te bezoe ken. Hij kwam bij mij 24 Mei en trof het goed. In April was in Walcheren eene werkstaking onder de kanaalwer kers 14S, die de Belgische arbeiders verjoegen. Het garnizoen kwam in de wapenen en er heerschte een soort van ontsteltenis in de stad, welke vooral bedaarde toen een dertigtal husaren onder den woeligen luitenant Tirion overkwamen om de rust te handhaven. Op kerkelijk gebied werd tegenover een confessioneele kiesvereeni- ging "Evangelie en belijdenis"64 eene liberale "Evangelie en vrijheid"65 opgericht, waar van ik tot voorzitter gekozen werd. Voor notabelen werd ook het door plaatsengeld beperkte stemrecht ingevoerd, waarbij de aftredenden echter herkozen werden. Met den 1 Juni kwam de nieuwe wet van het Z.Gen.155 in werking. Op den 7 April vierden wij het eeuwfeest. In de Statenzaal82 hield Dr. A.A. Fokker als tijdelijk president de redevoering, een werk dat hij gaarne op zich had genomen maar waarvoor hij eigenlijk weinig be rekend was. Het diné in St. Joris 82 liep best af en kenmerkte zich door gullen toon en vriendschappelijken geest. Voor de uitgaaf van het ver slag had ik de onder mijn toezicht zijnde verzamelingen nagezien en geordend en daarvan nieuwe catalogi gemaakt, welke bij dat verslag werden gedrukt. Eene lezing in het Zeeuwsch genootschap gehouden "Over de verga deringen der Staten van Zeeland van het laatst der zestiende tot aan het einde der zeventiende eeuw", werd gedrukt achter den Middelb. Naamwijzer en voor 1870. Op 13 Febr. gingen wij met het Nutsbestuur 77 naar Amemuiden, waar de onderwijzer van Kleverskerke, zijn 50 jarig jubilé vierde. Nooit vergeet ik de verbazing en ontsteltenis van dien ouden, eenvoudigen meester van der Wall, toen hij de hem aangeboden eerbewijzen en ge schenken in oogenschouw nam. Hij heeft het feest dan ook maar zeer kort overleefd. Een groot verlies leed ook het Nut door het overlijden van den kun- digen en ijverigen J.J. de Kanter, op 15 Juni oud 66 jaren gestorven. Op den broederlijken maaltijd van den kerkeraad zat ik nevens hem, doch hij was toen reeds lijdend. Bij zijne begrafenis op 19 Juni was een deputatie van het Nut tegenwoordig en sprak ik een kort woord. In het laatst van het jaar herdacht ik in eene Nutsvergadering den gestorven president, welke verhandeling op kosten van het departe ment gedrukt is en onder den titel Jacobus Johannes de Kanter ge schetst bij Altorffer 6 het licht zag. In Maart werd door het Nut een Huur- en verhuurkantoor voor dienst baren opgericht, dat echter weinig opnam. 101

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 99