In het bestuur trad Mevrouw C.H. Borghouts-Biersteker in de plaats van de heer A.M. Dumon Tak. De heren Dumon Tak, J. Gunst en J. M. Moraal werden tot leden van verdienste benoemd. Het totaal aan tal leden bedroeg op het einde van het jaar 90. Uit het onderzoek dat de heer Mijnhardt voor zijn hierboven genoem de lezing verrichtte, bleek dat van de twee eeuwen geleden opgerichte Genootschappen het Zeeuwsche een der actiefste in de huidige tijd is. Zulk een mededeling doet prettig aan en verdient dan ook geboekstaafd te worden tezamen met de erkenning dat de levendigheid van het Ge nootschap te danken is aan daadwerkelijke belangstelling van vele leden. Aldus aanvaard in de Algemene Vergadering van 16 mei 1977. De secretaris Lantsheer SAMENSTELLING VAN BESTUREN EN COMMISSIES PER 1 JANUARI 1977 Bestuur Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Dr. D. van der Wel, voorzitter Mr. J.A. Lantsheer, secretaris Dr. S. Parma, adj. secretaris J. Wagenvoort, thesaurier Drs. G.R. Heerebout, conservator Mr. A. Gast, lid J.G.W. Gispen, lid Drs. J.H. Kluiver, lid voor de werkgroep Historie en Archeologie Mevr. M.E.A. Sandberg-Braat, lid voor de werkgroep Geologie Jhr. dr. G.F. Sandberg, lid voor de Juridische werkgroep Administratie Mevrouw J.D. Kuiper-Abee, Abdij 9, Middelburg, tel. 01180-28055 Bestuur Werkgroep Historie en Archeologie Drs. J.H. Kluiver, voorzitter L.A. DeWitte, secretaris, Seisdam 24, Middelburg B. Oele, penningmeester PJ. Brand, lid G.A.C. van Vooren, vice-voorzitter Bestuur Werkgroep Geologie F.A.D. van Nieulande, voorzitter 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1977 | | pagina 9