VERSLAG VAN DE CONSERVATOR OVER 1980 Voor het opstellen van dit verslag is dankbaar gebruik gemaakt van het steeds keurig op tijd verschijnende jaarverslag van de directeur van het Zeeuws Museum. Het is te betreuren dat de rijksarchivaris van Zee land, beheerder van onze historisch-topografische atlas Zelandia II- lustrata, ondanks herhaalde verzoeken niet in staat gebleken is tijdig het verslag over 1980 gereed te hebben. Eerst begin juni werd het ontvangen tesamen met het verslag over 1979. Het grootste deel van het bezit van het Genootschap is in bruikleen afgestaan aan de Zeeuwse Museumstichting. In de loop van 1980 zijn de plannen om deze stichting uit te breiden met een natuurhistorische afdeling verder besproken. Hiertoe dient het zelfstandige Zeeuws Bio logisch Museum in de Zeeuwse Museumstichting ondergebracht te worden. Namens het genootschap nam de conservator aan de bespre kingen in de hiertoe ingestelde commissie deel. De constructie waarbij het Genootschap voorwerpen in bruikleen af staat kan in de praktijk problemen opleveren, namelijk wanneer het Genootschap een schenking aanvaardt ter completering van de collec tie en de bruikleennemer, afwegende het gebrek aan ruimte en finan ciële middelen, meent de voorwerpen niet aan het bruikleen te kunnen toevoegen. Een ander probleem is dat het Genootschap als bruikleengever steeds moet toetsen of het beheer conform de bruikleenovereenkomst is. Dit wekt weieens de indruk dat de vertegenwoordigers binnen het bestuur van de Museumstichting geen oog zouden hebben voor de andere voorwerpen in het museum. Niets is echter minder waar! Over deze en andere zaken is een regelmatig overleg gestart tussen delegaties uit het Bestuur van het Genootschap en van de Museum stichting. Het bestuur van de Museumstichting heeft in 1980 een groot aantal luchtbevochtigers aangeschaft zodat de conserveringstoestand van de voorwerpen zo goed mogelijk kan blijven. De paleontologische verzameling is in het verslagjaar geheel nagezien en waar nodig behandeld met archeoderm, een product speciaal ont wikkeld om het verval van botten tegen te gaan. Deze werkzaamheden zijn verricht door leden van de Werkgroep Geologie; een woord van dank is hierop zijn plaats. Helaas dient ook vermeld te worden dat een in reliëf gestoken paneel (bruikleen nr. G 1670) uit het museum ontvreemd is. Het polychrome XII

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1981 | | pagina 10