vrijcorpsen) steunden dit bewind en controleerden het platteland; in Friesland werden alternatieve, patriottische Staten gevormd, die te Franeker vergader den. Tien juli al had de Pruisische gezant genoegdoening geëist van de Hollandse Sta ten voor de belediging de zuster van zijn koning aangedaan. De genoegdoening bleef uit, de patriotten hoopten op steun van de Franse bondgenoot. Na veel tal men stelde Pruisen eindelijk op 9 september een ultimatum en rukte vervolgens 13 september met een leger van 20.000 man de Republiek binnenDe invasie had overigens meer weg van een militaire wandeling, want de patriotten trokken zich, nog immer hopend op een Franse interventie, op Amsterdam terug. De Fransen lieten hun vrienden echter, nu het erop aankwam, in de steek... De twintigste hield Willem V reeds een geestdriftig toegejuichte intocht in Den Haag. En begin oktober gaf ook Amsterdam zich over: Holland was om. Oude regenten kwamen weer op het kussen en vele patriotten vluchtten naar Duits land en vooral naar het zuiden; hele kolonies van uitgewekenen ontstonden er in de Zuidelijke Nederlanden en in Frankrijk. De reactie heerste, de klok werd te ruggedraaid. Van de Spiegel - de nieuwe raadpensionaris van Holland - conser vatief, doch niet onbekwaam, faalde in zijn pogingen de financiën te hervormen. Het was echter de doodsstrijd van het oude bewind, want 1795 bracht de Bataaf se Republiek. Het democratisch-politiek experiment hier te lande was dus slechts van kortston dige aard in de hiervóór beschreven periode. Toch zou de 'Tweede Patriotten tijd', na 1795, wel democratische hervormingen, ook meer nationaal, met zich brengen en het in 1814/1815 gevormde Koninkrijk der Nederlanden werd we zenlijk anders van structuur dan de oude Republiek. 58

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 104