p ■N y IC! iy r W if i* k ")l 'i V jj Tss- k\ «V r-j i J OOOOOOC*» 1 i{ If *r w «T OP HET VOORGEVALLENE *r» -,B 1.1 !C I N MIDDEL1IT1G IN ZEELilD, Den 29., 30. Juny, 1. en 2. July 1787. JCyen Jagt van Dort tot ons gekomen, Heeft ons gebragt in angst en fchfoomcn; Ons ftille ZEELAND heel ontrust. Wy die hier in ons ZE ELANDS oorden Stil waaren, en de muitzugt fmoorden; Maar waaren doch heel wel %cwusc, Dat hier wel Adderilangen eaten, fin ZEELANDS dille ruste haaten Rn wouden in 't Oranje bloed, Als 't waare haar tyrannyfche handen, WasfctlCnen dair ons Zccuwlche ftranden Laaten aan zoo een euvelmoed. Van Sjecvenink dien oproer donder, En van den Berg tot een wonder, Van Maaren en noch ander vee. En Kuipers vryc rust verlloordcrs. Jan TrisKoster en meer verfmoorders Van ZEELANDS ftille ruste mee. En Beljaart dient ook niet vergeeren, Zyn klerk is 't in 't geen wy weeten, Gefmeecen door een vender dek. Gefmoord in zyn vervloekt vermoeden, De HEER heeft ons willen behoeden, Wy trappen haar nu op den nek. Wy Zeelands trouwe Onderzaaten, Wy zyn getrouw aan Prins en Senaten, En waagen nu in dezen druk Ons bloed, dat de Aders doet ontfpringen, In WILLEM nu Oranje zingen Viva Viva tot ons geluk Wy hebben het nu overwonnen, *t Geen dat wy hebben begonnen En zyn niet onder het geweer Van zoo genaamde Patriotten, Gebukt, die met de Godheid fpotten, Neenneent wy leven als wel ee^. In Vryheid onder Prins en Scaaten, Daar wy ons gerust in verlaaten, En dille zyn met haar beleyd. Wy willen aan geen Vryhcidszoonen Onze onderdanigheid betoonen 't Oranjeblocd heeft toch geleid. De Vïyhtad daar wy onder leeven. Dat tvy ruct zyn verdrukt gcbleeven, Van 't Spaanfche Jok en Tiranny; Zyn Voorzaaten voor onze dagen, Die goed en bloed toen gingen waagen En dus hebben gemaakt gansch vry. Vaart, vaart dan wel, gy fiere Zeeuwen, Die u getoond heefc nu als leeuweq, In Middelburg uw hoofddad. Uw ondergang was haast befchooren. Uw VyaBd heeft de moed verlooren, Doen gy het Zwaart heeft opgevat. Wy die m Middelburg leeven, Zingen met blydfchap, en niet beeven, Voor het donderend gcfchuc. De Pacriottcn moeten onder, En WILLEM boven: Hy 'sLands wonder, Is Ncêrknds fterke fleun en ftut. avj f r 0 4 V'' V «V, 1 af fS fi tt M I Tc Middelburg, by HENRIK eu 1! A R I N U S VAN O S C 11. K ÉSSSSS®S!®»SK>S5®S®3SCS®SS5^®®®S®3ffiSSSSÏS0Sl'SMÏ®)$aE®SSK;$K;«;S!S3«®7'K3' Gedicht op de gebeurtenissen in 1787. 64

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 110