deren zal, hebben by deezen goedgevonden aan de Gemeente bekend te maken, dat hun Ed. Agtb. zich eenstemmig, en elk lid van dezelve voor zich in 't byzon- der, hebben vereenigd om voor hun gevoelen te verklaaren te zullen blyven aan kleeven de Staat, Stadhouderlijke en Stads-Regeering, met den Prins Erfstad houder, bekleedende alle de Voorregten en Regten, die Hem, by voorige Revo- lutien, in de Jaaren MDCCXLVII en MDCCLXXVI zyn toegekend. Al het wel ke hun Ed. Agtb. eenpaarig verklaaren bereid te zyn kragtdaadig te handhaven, en aan die geenen, die daar toe behulpzaam willen zyn, de noodige adsistentie te verleenen. Dat hun Ed. Agtb. vertrouwen, dat deeze Verklaaring van hun, als Lieden van Eer, tot genoegen van een ieder strekken zal, en van die gezegende uitwerking zyn, dat een ieder zich voorts stil en bedaard zal gedragen, en zelfs het zyne toe brengen by de geenendie daar toe niet gezind zynom dezelve insgelyks tot be daardheid en stilte aan te maanen, en daar door den geheelen Ondergang van de Stad, en ook van hun aan wien thans gesprooken wordt, te voorkomen Onmiddellijk na deze afkondiging stak men de Oranjevlag op de 'Lange Jan' (de Abdijtoren) en de stadhuistoren uit. Vervolgens maakte de regerende burge meester De Bruin, in gezelschap van o.m. vier predikanten en voorafgegaan door twee stadsboden in statiekledij, een rondwandeling door Middelburg. De plunderingen en gewelddadigheden hielden nu op en korte tijd later was de stad één wuivende oranjezee (vlaggen van huis tot huis en deurknoppen en schellen met oranje linten versierd). De bevolking was blij dat het oproer voorbij was: vuurwerk werd afgestoken en drie avonden achtereen werd de stad met kaarsen verlicht. Cauwenberg heeft de volgende verklaring voor de beëindiging der troebelen: 'De Oranje-factie oordeelde tot dus ver met de geweldenaryen een einde te moe ten maken, dewyl dog den Keeshond, zoo intituleerde men voor en na hunne overwinning, den Patriot, zoo vast aan het touw had, dat zy hem nu wel voor al- tyd zou aan den band leggen, en na willekeur meê handelen, 't Gebeurde ook zoobehalven dat zy zich zeer mesrekenden in den tydwant na zeven en een half j aar zag hy zyn yzere ketens verbroken door behulp van Fransche Haanenen nu kan hy op zyn beurt toebyten, dat de slaafsche geweldenaars hunne welverdien de straf, pyn en smart voor hunne knevelaaryen en mishandelingen eens gevoe len en het verder kwaaddoen hen voor altyd verleerd worde'16. 6.1 Juli 1787 Langzaam keerde de rust in de Zeeuwse hoofdstad weer. De 3e juli rukte een ba taljon uit Sluis Middelburg binnenZondag 8 juli werd op verzoek van de stads regering in alle kerken een dankstond gehouden. 25 juli 's middags vond weer een opstootje plaats, toen de vaandels van het ont bonden exercitie-korps uit het huis van dr. Van der Kemp gehaald werden en een snel aangroeiende menigte de glazen van Van der Kemp's huis begon in te gooi en. De militaire wacht was echter spoedig ter plaatse, waardoor een nieuwe volksopstand in de kiem gesmoord werd. Om het volk tevreden te stemmen en rustig te houden bedacht de magistraat het volgende: 26 juli werden alle personen die tot de schutterij van den bus (Klove- niers) behoorden, op het stadhuis ontboden. Daar werden zij scherp onderhou den over hun onverantwoordelijk gedrag, dat de stad bijna ten onder had laten gaan... Vervolgens moesten zij stuk voor stuk de volgende eed zweren: 70

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 116