het algemeen geschiedt de bewaring in ladenkastenalleen de grote stukken zijn behoedzaam opgerold. Op twee manieren wordt en is de toegankelijkheid van de verzameling verbe terd. In de eerste plaats door de vervaardiging van concordansen op oude en nieuwe beschrijvingen; dit werk is door ir. C.J. Soeters met grote en hoog ge waardeerde bereidwilligheid aangevat en ten einde gebracht. In de tweede plaats door het fotograferen van originelen. Thans is de helft van de negatieven der aanwezige kaarten afgedrukt en op karton gezet. Er meldden zich dit jaar 179 bezoekers, aan wie 542 nummers zijn voorgelegd. Het aantal afgeleverde fotoreprodukties bedroeg 176, vooral voor publikatie in diverse uitgaven. 19 kaarten, 82 prenten en tekeningen, 150 foto's en 95 prentbriefkaarten plus een aantal boekwerken met topografisch belangrijke illustraties werden dit jaar aan de verzameling toegevoegd, deels als geschenk, deels door aankoop. Deze aankopen werden gefinancierd uit het daarvoor beschikbare fonds, uit donaties alsmede uit de opbrengst van reproduktierechten en de verkoop van niet-Ze- landica. Van de merkwaardigste stukken zij hier genoemd een afbeelding (of ontwerp?) van een wapenbord of -kleed van Nicolaus de Castro, eerste bischop van Middelburg, gedateerd 1563 en blijkens een nog niet geheel verklaard randschrift bestemd voor de Mariakerk in Utrecht, waar hij voordien kanunnik geweest was. Van de produktieve J. Arends werd een tekening verworven van de Torendreef in de buitenplaats 'De Dolphijn' bij Middelburg uit 1777, van J.H. Reygers een dito van het Middelburgse stadhuis in 1842. Een aanwinst die eruit springt, was een serie aquarellen, in 1945 vervaardigd door de uit Gorcum afkomstige, thans op Schouwen woonachtige kunstenaar Waalko J. Dingemans jr. Onderwerp is de situatie op Walcheren, onderwater gezet voor de bevrijding. De serie geeft daar een even triest als indrukwekkend beeld van. Aan deze col lectie, verworven met steun van de leden en de begunstigers, zal door Genoot schap en Rijksarchief een afzonderlijke tentoonstelling gewijd worden. Fossiele zoogdieren De conservator A.M. Dumon Tak bericht het volgende: Vanaf begin 1983 werd het gehele jaar door op geregelde tijden gewerkt aan de inventarisatie van de verzameling fossiele zoogdieren. De richtlijnen die door de commissie voor de verzamelingen voor de inventarisa tie zijn opgesteld geven voldoende vrijheid om van iedere verzameling de speci fieke gegevens te verwerken. Door drs. J. Borghouts, welke dit jaar tot sub-conservator werd benoemd, was reeds een voorlopig kaartsysteem opgezet waarin de gegevens van ieder bot uit de oude inventarisboeken waren overgenomen. Hierbij bleek o.a. dat niet altijd van ieder stuk in de verzameling de gegevens volledig zijn, met name de vind plaatsaanduidingen zijn vaak zeer summier of ontbreken geheel. Soms is geen nummer meer op het bot aanwezig, wat het opzoeken van de bijbehorende gege vens zeer bemoeilijkt zo niet onmogelijk maakt (het nummer kan zijn losgeraakt maar ook is mogelijk dat het bot nooit een nummer heeft gekregen). Geconsta teerd werd voorts dat enkele stukken die vroeger deel uitmaakten van de verza meling thans ontbreken. Voor een bot wordt beschreven moeten alle gegevens worden gecontroleerd en veelal aangevuld, terwijl het in sommige gevallen nodig is de determinatie te cor- XIII

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 11