II. VOORNAAMSTE GERAADPLEEGDE LITERATUUR EN GEDRUKTE BRONNEN Aa, A.J. v .d.Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden,!L-M. Gorinchem, 1846. Abrahamsen, I., KronykregisterMiddelburg, 1790. Blok, P.J., Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, III. Leiden, 19142. Bijl, M. v.d., Idee en Interest. Groningen, 1981. Capellen tot den Pol, Joan Derk van der, Aan het volk van Nederland-, ingeleid en uitgege ven door W.F. Wertheim en A.H. Wertheim-Gijse Weenink. Amsterdam, 1966. Catalogus van het Stedelijk Museum van Oudheden (Oudheidkamer) te Middelburg. Mid delburg, 1910. Cauwenberg, A.J. v., Omstandig verhaal van het voorgevallene te Middelburg in Zeeland by gelegenheid der revolutie in den jaare 1787. [in Holland, 1796]. Colenbrander, H.T.De Patriottentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandse bescheiden, 3 dln. 's-Gravenhage, 1897-1899. CoronelSSr.Middelburg voorheen en thans. Bijdrage tot de kennis van den voormaligen en tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar. Middelburg, 1859. Dekker, R., Holland in beroering. Oproeren in de 17e en 18e eeuw. Baarn, 1982. Dongelmans, M.J.M., De Oranjes en het Valkhof1786-1787. Nijmegen, 1980. Eerenbeemt, H.F.J.M. v.d., 'Repressieve maatregelen tegen bedelarij in de 17e en 18e eeuw in Zeeland, in: Archief KZGW (1975), 11-19. Empel, M.v. en H. Pieters, Zeeland door de eeuwen heen, 2 dln. Middelburg, 1935,1959. Fockema Andreae, S.J., De Nederlandse Staat onder de Republiek. Amsterdam, 19724. Geyl, P., Patriotten en N.S.B.'ers. Een historische parallel. Amsterdam, 1946. Geyl, P., Depatriottenbeweging 1780-1787. Amsterdam, 1947. Geyl, P., 'De interpretatie der deductie van 1587', in: Studies en strijdschriften. Groningen, 1958. Geyl, P., Geschiedenis van de Nederlandse Stam, V, 1751-1792. Amsterdam/Antwerpen, 1962. Grondwettige Herstelling van Nederlands Staatswezen, 2 dln. Amsterdam, 1785-1786, 2e druk. Ham, J. v., Prentenboek van Middelburg. Zaltbommel, 1971. Hartog, J., De Patriotten en Oranje van 1747-1787. Amsterdam, 1882. Het verheugd Zeeland by het plechtig bezoek van zyne doorluchtige hoogheid Willem de Vyfde. Amsterdam, 1787. Himbergen, E.J. van, 'Grondwettige Herstelling', in: Kleio, tijdschrift van de Vereniging van leraren Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland (V.G.N.) 19 (1978) 3,265-275. Japikse, N., De Geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau, II. Den Haag, 1948. Jorissen, Th., 'Willem V', in: Historische Bladen (Haarlem, 1889), 245-275. Jorissen, Th., 'Het tijdperk der Patriotten', in: Historische Bladen, Tweede Bundel (Haar lem, 1891), 261-293. Jorissen, Th., 'Patriotsche Bladen', in: Historische Studiën, IV (Haarlem, 1893), 1-23. Kesteloo, H.M., De stadsrekeningen van Middelburg, IX, 1700-1810. Middelburg, 1902. Knuttel, W.P.C., Catalogus van de Pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, 5,1776-1795. Utrecht, 1978 reprint. Koeken, M.J.A.V., Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur. Z.p., 1973. Lantsheer, M.F., Zelandia Illustrata, tweede aflevering. Middelburg, 1867. Leeb, I.L., The ideological origins of the Batavian Revolution. History and Politics in the Dutch Republic, 1747-1800. 's-Gravenhage, 1973. 81

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 135