Van het Nieuwe Testament worden genoemd een exemplaar van de verbeterde uitgave van Jan Utenhoves vertaling uit het Grieks door Joannes Dyrkinus, die gedrukt werd te Emden in 1559 en een andere vertaling-de katholieke vertaling- van de Leuvense augustijnermonnik uit St.-Maartensdal Nicolaus van Winghe, gedrukt bij Plantijn in 1566. Opvallend aanwezig zijn de vele psalmvertalingen, waarvan de beroemde vertaling van Jan Utenhove met maar liefst zeven exem plaren (1 uit 1558, 2 uit 1561 en 2 uit 1566; de overige 2 zijn niet gedateerd in de catalogus) het best vertegenwoordigd is. Van deze vertaling is bekend, niet al leen dat zij onze interessantste psalmvertaling was, maar ook dat zij berustte op een wetenschappelijk taalkundige grondslag, zoals ook het geval was met Uten hoves vertalingen van gebedendie te Londen in de Nederlandse Gemeente wer den gehanteerd. Juist vanwege Utenhoves bijzondere taalkundige opvattingen echter, zo merkte in onze tijd een Londense predikant op, heeft de steile predi kant P. Datheen niet gerust tot Utenhoves vertalingen ook te Londen door zijn eigen 'slordige verzameling deprimerende gebeden en [door] een psalmberij ming, waarmee al vaak genoeg de draak is gestoken' waren vervangen39. Ons zal het wellicht interesseren dat Radermacher nog meer redenen had om zich met Utenhoves werk verbonden te voelen en om zoveel exemplaren van zijn werk zorgvuldig te bewarenJJet is bekend dat Radermacher reeds in 1561 diaken was van de Nederlandse Gemeente te Londen; na in 1568 vermoedelijk kortstondig lid te zijn geweest van de Italiaanse Gemeente, werd hij in 1569 ouderling in de Nederlandse gemeente. Hij betoonde zich ook later steeds een actief deelnemer aan het wel en wee van die Londense Gemeente. Het moet hem daarom bijzon der hebben aangesproken dat de Gentse edelman Jan Utenhove (1520-1565) die te Gent een leerling van Joris Cassander - de Erasmiaan bij uitstek! - was ge weest en die daarna aan de Leuvense universiteit verder was gevormd, een van de oprichters van de Nederlandse Gemeente te Londen was. Bovendien zal Ra dermacher als Akenaar ook wel op de hoogte zijn geweest van het feit dat Uten hove tot de dertig families behoorde die in 1544 voor de geloofsvervolging naar Aken vluchtten en daar een Waalse Gemeente stichtten40. Naast deze psalmvertalingen vinden we in de catalogus ook nog drie exemplaren van de 26 Psalmen te Londen ghebruycktve. rmeld. Deze vertaling is-het wordt eentonig, lezer - eveneens van de hand van Jan Utenhove. Zij werd te Emden gepubliceerd in 1558. Verder wordt telkens één exemplaar vermeld van de vol gende psalmvertalingen: het Psalter (Delft, 1498), 'Psalter Daviddoor Mr. Jan Campensis, Leyden 1535'41, Zouter (Antwerpen, 1540) en natuurlijk de 'Psal men P. Datheni' (Heidelberg, 1566). Uit de veilingcatalogus blijkt ook Radermachers historische belangstelling. Men vindt erin bv. de titels van de volgende kronieken: 'Cronijke van Brabant, etc. tot 1530. t'Antwerpen', Jan Reygersberchs Cronijke van Zeelandt (Antwerpen, 1551), de Gheschiedenissen in Neerlont tot Anno 1566maar ook uit de periode van na 1568 vindt men de nodige titels op historisch gebied. Enige belangstelling voor Nederlandse literatuur kan Radermacher evenmin worden ontzegd. In zijn bezit waren de Gentse Spelen van Sinne uit 1539 en twee ongedateerde exempla ren van Matthijs Casteleins Const van Retorijcken. Hoewel ik slechts de afdeling Nederlandstalige boeken uit deze veilingcatalogus heb kunnen raadplegen, kon ik toch vaststellen dat er voor boekhistorici nog heel wat meer interessante titels in te vinden zijn. Deze catalogus is zeker een nadere studie waard! Is er dan niets in deze catalogus dat wijst op een meer specifiek taalkundige be- 12

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 50