1. DIPLOMATISCHE TRANSCRIPTIE VERANTWOORDING Bij de transcriptie is uitgegaan van het diplomatische principe, zoals voorgesteld door P.J.Verkruysse: 'Over diplomatisch editeren van handschriften en het ge bruik daarbij van diacritische tekens'. In: Spektator 3 (1973-1974), 325 - 346. Schrifttypen Het handschrift is een kladhandschrift, geschreven in de gotische letter die gedu rende de tweede helft van de zestiende eeuw in de Nederlanden gebruikelijk was. Opfol. 3 recto en verso, en opfol.7 recto t/m 8 recto komt evenwel een Itali aanse letter voor. Met deze letter wilde de auteur kennelijk een aantal woorden in zijn tekst reliëf geven. Vandaar dat ik voor de transcriptie van deze letter een vette letter heb gehanteerd. De naam M.F. Lantsheerop fol.l recto is, zoals men zal verwachten, gesteld in een moderne letter. A aneensch rijven In een aantal gevallen zoals: na v en w, vóór s en na hoofdletters maakte de pen voering het de auteur niet mogelijk om de letters met elkaar te verbinden. In der gelijke gevallen heb ik - volgens het principe van het lezend oog - deze letters toch met elkaar verbonden. In andere gevallen heeft de penvoering woorden met elkaar verbonden doordat de aanzet van beginletters verbonden werd met haaltjes afkomstig van eindletters. In dergelijke gevallen heb ik de woorden niet met elkaar verbonden. Gebruik ij/y De auteur hanteert meer dan vijf verschillende grafemen om de ij/y weer te ge ven. Daarbij is het onderscheid tussen die grafemen nogal subtiel en lijkt het meer met de penvoering te maken te hebben dan met een bewuste keuze vanwe ge de auteur. De puntjes op de ij ontbreken altijd bij deze auteur. Om al deze re denen is gekozen voor de y om de ij/y weer te geven. Verwijstekens De tekens: X, 8. en worden vetgedrukt weergegeven, tenzij ze slechts naar de invoeging van één zinsdeel of zin verwijzen. Is dit laatste het geval, dan wordt er stilzwijgend aan voorbijgegaan. In de transcriptie worden de tekstgedeelten verplaatst in overeenstemming met de bedoeling van de auteur. Diacritische tekens Het systeem van de diacritische tekens is ontleend aan het reeds genoemde arti kel van P.J. Verkruysse. Een overzicht volgt hierbij. 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 60