UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK. LEIDEN: HS. SIGN.: LTK. 2148 [fol.l recto] 1 g:A.^0^1568 Voorreden vandn noodich ende nutticheit geschreven^ der Nederduytscher taelkunste Elk verstandich mensche kan wel begrypen/ dat het redelyk verstant (waermede de mensch alle andere leuende creaturen 5 in excellencie te bouen gaet)/ hierin gelegen js/ dat men het quaede vant goede/ het onweerdighe vant weerdighe en de costelyke/ te rechte te scheyden en de tonderkennen weete/ ende dat men onder de goede dinghen oik het aller beste wete te kennen wt all dandere/ en de onder de schlechtte het aller 10 schlechtste/ en de onder de quaede het alder quaetste Dit vermueghen heeft Godt den mensche gegheuen te dien einde op dat hy tselue verstant gebruike/ en de hem seluen alle dinghen aldermeest nut make/ mits kiesende van als het beste/ en de [-vliedende het] verwerpende het quaede/ Ende op dat 15 hy jn alle syn doen hem beneerstighe alderbest te doen dat hem mueghelyk js/ en de het qualyk doen opt aller neerstelixte weete te schuwen. Ende alle dit ten aller wtersten einde waeromme de mensche gheschapen js/ op dat Godt bekendt/ bemindt/ geobedieert en de gheeert mueghe worden 20 Hoe elk dan meer met verstande begaeft js/ dies ^temeerS5 bemindt en de om helsd hy jn alle dinghen het beste en de volmaekste/ niet alleenlyken om der behaechlicheyt wille die daer in gheleghen js/ maer ook om der nutticheyt/ en de dikwyls/ om der noot sakelicheyt wille: ende welke mensche het 25 volmaektste niet meer en bemindt en de soekt en de pryst/ dan het middelbaere/ [-daeraf] vandien seght men dat hy vande wysste noch bescheydenste niet en js/ tsy duer ghebrek van natueren/ ofte van op bringhen/ van leeringe en de van oeffeninghe. 30 Jn welken mensche dan sulk gebrek van bescheyden heyt wt der natueren niet en js/ dese mach met onderwyss geleert en de geholpen worden. Vele hebben wel van natueren dat sy het beste beminnen/ maer hebben het verstant van natueren wat donker/ so dat 35 sy het beste niet wel en weeten te onderkennen. M.F.Lantsheer^ [fol.l verso] 1 Dese donkerheyt van verstande/ mach met middelen van leeringhe geholpen worden/ ghelyk als de duysterheyt der nacht met vyerlicht Cgeweert^/ en de als het quaet ghesicht der ooghen met brillen versterkt wordt/ bij so verre dat de 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 62