5 mensche niet geheel blindt en sij want [-daer] Calsulken^ en helpt keersse noch brill. Ende all [-en] ist dat de blinde gheen ghelt voor kerssen noch brillen en soude geuen willen/ daeraen en stoot hem de ghene niet die se maekt/ want andere dien sy nut syn begherense [-ende betalen] en de die 10 bate vindt by tgebruyk vandien/ en sal hem by den blinden niet laten wyss maken datse onnut/ noch veel min datse schadelijk sy [-ch]<n> Alle reghelen en de gheboden van leeringhen/ hebben haeren orspronk wt der daet/ so dat men niet en doet noch en 15 laet om des reghels wil/ Maer men doet alle dinghen om dat ment also begheert [-te doene] oft behoort te doen/ en de den reghel en js maer een onderwys om te weten wat best ghedaen dient. Ghelyk als opt [-het] velt/ de weghen met gaen gevonden syn/ ende deghene diese 20 dickwyls bewandelt hebben/ die weten den onbewandelden te raden waerhenen sy gaen sullen/ [-als] Cwanneer^ datter kruyss weghen oft keerweghen syn/ dat men wete welke[-n] ter platsen leydt daermen wesen will: Al [-en] ist nu so dat de reysige den wech jn gaet die hem geraden wordt/ [-dat en 25 [-des rae] duert beweghen van sulken raetNochtans en sal hem de wech ter begeerder stede niet bringen om dat de man gheseyt heeft/ Maer mits dat de wech by [-hem] syn eyghendom gewisselyken derwaerts leydt/ daerom hevet de man gheseyt. Dit breng jc daerom by/ dat 30 sommighe schechte menschen meynen/ dat de regelen der grammatica en de van anderen kunsten/ niet en syn dan der geleerden opsettige fantasien/ sonder noot [-*noc* oft] ende profyt Op dat sy verstaen/ dat de regelen allen dingen van natueren jn geboren syn/ en de datse met experiencie van eiken eene 35 beseft en de gevonden worden <ook:> sonder spreken =S:of schryuenJ5/ naer dat [fol.2 recto] 1 elk mensche seer oft luttel met verstande begaeft js Ende alsoot nutter/ kortter/ en de gemackelyker js/ eenen leydsman vuer den wech te hebben/ dan alleen te gaen by der gisse den wech soeken/ also jst jnde kunsten 5 sekerder en de gemaklyker de reegelen aen te sien/ en de ^deselue^ by syn verstant en de oeffeninghe te voeghen/ dan altyts duer onsekerheyt twyffelachtich en de bekommert te syn/ oft duer onvervarene stowticheyt ^jn dwaling voortgaende^/ schade oft schande te lyden 10 Mits dien dan dat gheen menschelyk vermoghen van na tueren so sterk gegeuen js noch so volcomen/ dat niet met leeringhe en de [-gaeys] goede achtinge verbetert en worde. So en js het spreken <ende> noch veel min het schryuen/ en de min wter maeten/ het [-wel] reden oft 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 63