vrowe Hy en de tot beyde. Het./ teghen natuere: en de Waer wij seggen laaken/ smaaken/ ruken/ en de diergelyken daerseggen sy. laake/ smaake/ ruke. etc. 8 [fol.4 recto] 12 ^/8;> Ende hoe ^seer^ wel dat [-yemande] ^menige?5 syne moeders tale spreken en de verstaen kan/ nochtans [-en kan hyse] <en kan hyseSs ^[-en kunnen se veele van]?' daerom niet oprechtelyken schryuen/ ten sy dat hy vaste reghelen 15 oft by experiencie/ oft bij aenwysinghe van anderen/ wete/ waer nae hy hem haude. en de hierin missen oik deghene die voor veel Jaeren vaste reghels jn haer sprake gehadt hebben/ maer en hebbense niet gheleert/ oft ommers niet ont houden 20 Nu en kan jc tot den hedighen daghe toe niet merken/ datter eenighen sekeren vasten reghel by eenich ghetal van schryuers jnt nederduitsch sy onder houden geweest/ veelmin ander en te volghen voor ghestelt^g hoewel datter veel syn die schynen by henseluen eenighen reghel besonder 25 gehauden te hebben. Hier wt compt dat de woestheyt en de ongeschicktheyt en de oik ongestadicheyt der tale niet en can geholpen worden/ [-en] dat oik de goede gheesten van sulke woest heyt en de onlieflicheyt schroemende/ hun also aen andere 30 cierlyke spraaken verleckeren/ dat sy haere eyghene verachten/ ende gheen dink min en denken dan jn haer eyghene tale te schryuen. Want [fol.4 verso[ 1 sy also denken. Jst so dat jc den wech weet om myne tale cierlyken en de rykelyken te gebruyken/ wie sal mynen [-s*y*] sin willen volghen. en de de reghels leeren waerby sulke geschriften verstaen en de geoordelt 5 sullen worden? Jndien [o+]<J>c ook den onghereghelden menschen gereghelde geschriften voorstelle/ sy en sullent niet verstaen/ maer verwerpen en de bespotten, en de die jn Grieks/ latyn en de andere schoone spraken geoeffent syn/ en de myn verbetert duytsch geschrift[-uren] 10 oordelen konnen/ die en begeren het sekere ^dat sy in andere talen kennend voor het onsekere niet te laten <niet wetende of sy yet goets jnt voorschreven duitsch vinden suilend en de also gaet alle mynen arbeyt verloren. Meenighe en lesen ook nemmer meer duitsch/ die andere 29

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 67