[fol.6 recto] 1 onvruchtbar/ oft men soude wel alle daer mede wtrechten wat ander talen gedaen hebben/ waert dat mense grondeerde/ en de tot ten wtersten aent licht brochte wat schatten datter jn ^verborghen^ liggen en de 5 verroesten duer dat se niet geoeffent en syn Maer jst dat wy langer beyden/ eer wy de <n> roest weren/ sy sail so heel op gheten worden vant mengsele der vremder schuymen die noch daghelyks meer en de meer darin groeyen/ dat mense niet meer kennen en 10 sail, en de de fame onser auders sail met der tale [-vergaen], begrauen worden. [fol.6 verso: blanco] [fol.7 recto] 1 Woortreghel js een kunste Om alle woorden [-oprechtelyken] wel wt te spreken te schryuen ende te verstaen/ sonder welker kunste middele/ gheene andere kunsten recht geleert noch [-van] jnt lesen oft aenhooren der leeraers recht 5 wel verstaen kan worden. Dese kunste bestaet in 4 deelen/ namelijk jnt Beduitsele Spellinghe, Wt spraake en de jnt Vergaderen D voornemen der kunste js/ om alle stoffe en de materie te onder kennen/ bequaem te maken/ ende jn ordere te stellen tot eenighe 10 redene diemen vertellen/ schryuen ofte oordeelen will Ghelyk als de stucken van veele verscheyden stoffen syn daer een huyss af ghemact wordt/ als steen/ howt/ kalk/ savel/ yser/ loot en de dierghelyken/ also [-syn alle woorden] js elk woort dat men sprekt van eenighen 15 sonderlyken aarde van dese nae volghende Teweten elk woort js ofte Namelyk/ oft Bynamelyk oft Voornamelyk/ oft [-Dadich] ^Weruich^/ oft [-Toedadich] ^:Byweruich>/ oft ^Werv'deelich^g [-Deeldadich]/oft [-aenvoeghich] ^:Aenbindich>/ oft [-jnv Voor settich] Voorstellich oft in voeghich 20 E een Namelyk woord js/ waermede eenich [-dinh] dink genaemt wort dat jn hem seluen wat js en de metten verstande mach ^verstaen^ of gepeinst worden/ tsy dat die sinnen begrypen konnen of niet. als Godt. Enghel.Werelt.Dueght.Mensche Dier/ Peert/ oft diesghelyken. want met [-eenich] elk 25 van sulken woorden naemt ghy wat/ en de sulke [-worden] Namelyke woorden sien schier ontallich Een Bynamelyk woord js/ [-dat] dier een [-altyt] ghemeynliken voor elk namelyk woort staet/ ten sy dat het Namelyk woord eenighe eygene persoone 32

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 70