30 bedyet/ als. een Engel/ de Werelt/ de Dueght/ een mensche/ oft de Mensehe/ een Dier/ een Peert etc ghy en segt niedt de Godt/ oft de Jan/ ten sy by sonderlyke wt nemende reghels als tsynder stede gheseyt sail worden [fol.7 verso] 1 en de dese [-byna*m*] bynamelyke woorden syn luttel jn getal namelyk De/ en de Het/ [-Een] Een voornamelyk woordt js/ dwelk jn stede des Namelyks ghestelt wordt/ <gen de schier van ghelyke macht js^ en de syn ook weynich jn getal te weten 5 Jc. ghi/ hi/ <sy>/ dit/ dat/ dese/ die/ wylieden/ sylieden/ [-*Sy*] ghylieden/ wie/ welke/ welk. wat/ Myn/ dvn/ syn Een [-Dadich] ?:Weruich> woort is/ dat beteekent ^met byvalle van tyde^ [-yet] doen/ oft lyden oft [-wat] gheschieden/ als Gaen/ staen/ ryden/ schryven dit heet doen/ Jtem bemindt worden/ gheslagen worden 10 gehaet worden/ dit heet lyden. Jtem Donderen reghenen/ Blixemen/ ende dierghelyken dit heet geschieden Jtem elk dadich woord met het/ of Men/ daervoor/ als het hagelt/ men slaept/ dit js ook gheschieden. Een Weruich betekent alsoot Luydt. Syn [-als] ^wannee?5 yet js. Jtem werden. 15 en de van deser stoffe jsser ontallighe veele [-Een [-Toedadich of] bywervich woort js/ dwelck byt wervighe ghevoecht/ vervult [-syne crac] desseluen [-cracht] ^beteekening^ oft verandert se/ oft vermindert se/ als die ghemin lyken einden met dese sillaben Lyken. als blydelyken/ fellyken 20 grammelyken/ oft] Een By weruich woort js dat by het weruighe gestelt wordt om desseluen staet te verclaren so dat het wervich woort midts desen oft versterkt oft verkrankt oft verciert/ oft mismaect word/ als wanneer men seyt het reghent/ so en weet men niet oft seer reghent oft sachtelyk 25 dit seere/ en de sachtelyk syn bywervighe woorden/ vander crachte als voorschreuen. Jtem wanneer men seyt De man spreekt/ so en weet men noch niet of hy wel oft qualyken oft luyde/ oft heymelyken spreekt/ dese woorden wel/ qualyken/ luyde/ heymelyken/ syn bywervighe woorden 30 syn ook seer veel jn ghetalle/ [fol.8 recto] 1 Een [-Werh] Werv'deelich woort js dwelk eersts aensiens alleen Namelyk schynt te wesen/ maer boven de namelyke crachten deelt ook mede jn veel van des wervighen eygendommen want het js vant weruighe afcomen/ en de heeft meer jn 5 van naturen des weruighen/ dan vant Namely[l+]<ke>. Als sprekende/ gaende/ staende/ gheslagen/ ghemact/ ghe- wrocht. commen al van haer weruighe spreken/ gaen/ 33

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1984 | | pagina 71