JAARVERSLAG OVER 1987 VAN DE SECRETARIS Het jaar 1987 heeft bestuurlijk voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de voorbereiding van een nieuwe werkwijze van het Genootschap in de komende jaren, nadat het grootse werk aan de Encyclopedie van Zeeland als beëindigd kan worden beschouwd, hoewel financieel nog niet geheel afgerond. Overigens vonden de gebruikelijke activiteiten en werkzaamheden plaats, waar van hierna verder verslag wordt gedaan. Bestuur en administratie Na de vrijwel volledige bestuurswisseling in 1982 hadden in 1987 de eerste muta ties in het Dagelijks Bestuur plaats: voorzitter J. Potteboom droeg in de voor jaarsvergadering zijn functie over aan mr J. van Marion, terwijl het thesaurier schap in de najaarsvergadering overging van J.H. Bor RA naar J. A. Heyse, die in de functie van secretaris werd opgevolgd door mr B. Doorewaard Boekhout. Van het Algemeen Bestuur was na twee zittingstermijnen van vijf jaren het be stuurslid F.W.J. Puylaert uit de regio Oost-Zeeuwsch Vlaanderen aan de beurt van aftreden en werd in de najaarsvergadering opgevolgd door ing K.J.J. Brand uit Hulst. In de vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur namens de Werkgroepen en Commissies ontstond voor de Juridische Werkgroep een vacature door de benoe ming van mr van Marion tot voorzitter van het Genootschap. Voor de samenstel ling van de Besturen en Commissies zij verwezen naar het overzicht achter de jaarverslagen. Het bureau van het Genootschap verhuisde binnen de Zeeuwse Bibliotheek naar een andere, zelfs wat ruimere locatie in verband met een reorganisatie in het ge bouw, waarbij de vorige accomodatie ter beschikking kwam van het Zeeuws Do cumentatie Centrum. Voor deze nieuwe ruimte, waar mw A.G. van Vliet haar administratieve werkzaamheden verrichtte en waar zelfs het Dagelijks Bestuur blijkt te kunnen vergaderen, werd nog enig aanvullend meubilair aangeschaft. Het Dagelijks Bestuur vergaderde in 1987 zeven maal, het Algemeen Bestuur kwam daarnaast vijf maal bijeen en in de maanden juni en december werden de gebruikelijke Algemene Ledenvergaderingen gehouden, in juni in de Zeeuwse Bibliotheek, in december in het Zeeuws Museum, gecombineerd met een rond leiding langs de belangrijkste preciosa in bruikleen van het Genootschap. De vereniging Het ledental bedroeg aan het begin van het verslagjaar 1645. In de Algemene Le denvergaderingen van juni en december 1987 werden respectievelijk 25 en 56 nieuwe leden benoemd. In de loop van het jaar had het Genootschap het heengaan door overlijden te be treuren van het erelid drs P.J. van der Feen en van de leden mr J.P.W. Boddaert, A. A.J.de Boo, P. van den Bosch, J. Deist, mr R.M.F. Houwink, mr J. A. Janse de Jonge, P. Jasperse, W.A. Jumelet, W. Leertouwer, mw H.M. de Meijere- Huizinga, H. van Schaardenburg, G.J. Scherphuis, N. Verboon, mw W.J.H. Westera en drs J.Th.J. Westerhout. Aan het einde van het verslagjaar had het Genootschap 1649 leden, waarvan 18 huisgenoot-leden. Door het toetreden van het Nederlands Verbond van Ondeme- VII

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1988 | | pagina 9