Jan Boenaert 1564; t 1632. Echtgenote; Maaiken Huygensdochter de Keijser. Kinderen: Willem, chirurgijn. Beroep: chirurgijn, stads- en armenheelmeester tot 1624. Hij behandelde onder meer zieken met venerische kwalen. In de jaren 1606 tot 1609 genoot hij als gasthuischirurgijn het salaris van 4.3.4 en kreeg op 23 december 1613 een toelage van 12 jaarlijks wegens meerdere dienst. Nevenfunctie: Heilige Geestmeester. Bijzonderheden: Jan Boenaert behoorde tot een familie, voortspruitend uit Jacob Boenaert, die in 1362 in Zierikzee poorter is geworden, vermoedelijk komend uit Vlaanderen of Brabant. Er waren onder hen figuren met positieve en negatieve aspecten en een reeks chirurgijns. Tot hen behoorde ook Nicolaas Boenaert, opperlijfbarbier van keizer Karei V in Brussel, die in 1523 bestemd werd tot baljuw in Zierikzee en getrouwd was met Andreas Vesalius' zuster Anna. Bij zijn eedsaflegging is daardoor deze zwager tegenwoordig geweest, die toen vermoedelijk ook dr. Levinus Lemnius heeft ontmoet8. Willem Boenaert gedoopt 21 juni 1592 Zierikzee; t 4 augustus 1656 Zierikzee. Vader: Jan Boenaert, chirurgijn. Moeder: Maaiken Huygensdochter de Keijser. Echtgenotes: 1. gehuwd in 1618 met Pietemella Mogge (1584-1638). 2. gehuwd op 14 augus tus 1640 met Janneken Ockers (uit Brouwershaven, 1604-1647). Dit was haar derde huwelijk. Schoonvader 1Leendert Mogge. Schoonmoeder 1Levina Boeije (dochter van Jacob Jansz. Boeije). Kinderen: uit zijn twee huwelijken ontving hij zes kinderen, van wie drie dochters volwassen werden. Beroep: chirurgijn, stadsheelmeester van 1624 tot 1656, operateur, steen- en breuksnijder. 1642-1656, als zodanig ook in Vlissingen en Middelburg waardoor bij zijn afwezigheid soms een collega in moest springen. Op 9 januari 1647 bevrijdde hij Catharina Fourmenois. echtge note van P. Boudaen Courten te Middelburg, van een 3 1/8 lood wegende steen, waarna de vrouw nog achttien jaar gezond leefde. Functies: raad, weesmeester, kraanmeester, ontvanger van de huisschattingen. Woning: het huis 'Roome', Meelstraat 2 in Zierikzee. Bijzonderheid: De inventaris van zijn boedel bevindt zich in het archief van de weeskamer. Zijn bibliotheek bevatte een aantal muziekboeken, de Colloquia van Erasmus, Commentariën van Julius Caesar, Memoriën van Catharina de Medici, De Imitatio Christi van Thomas a Kempis. Uit de medische sfeer: Chirurgie van Guido de Chauliac, het boek over uroscopie van Petrus Forestus, werken van Ambroise Paré, Van Beverwijck, Johannes Porta, Tulp. Joh. du Vigo, Caspar Nollens, Chalmeterius, Werckman en Battus. Tenslotte staat een pestboekje uit 1569 op de lijst en een boekje over dood en sterven uit 1602". Jan Daniëlse Bogaert Beroep: chirurgijn omstreeks 1678'°. Jacob Both Brouwershaven; t 25 september 1644 Zierikzee. Echtgenote: Anna Oorts. Kinderen: Lenaert/Leonardus, Cornelia, Jacob, Petronella en Ruben. Beroep: medicus in Brouwershaven, sinds 1633 in Zierikzee stadsgeneesheer als derde stads doctor. Bijzonderheden: Nazaat van de zestiende-eeuwse Zierikzeese apotheker Renger Jacob Ren- gersz., oom van Levinus Lemnius en verwant met de aanzienlijke families Van Duyveland en Both (genoemd naar de kleine heerlijkheid Botland). Nadat enkele nazaten protestant geworden waren, verlieten zij Zierikzee en vestigden zich in Overflakkee. Vandaar verhuisde een tak van de familie naar Brouwershaven, de geboorteplaats van Jacob Both" Leonardus Both Vader: Jacob Both 75

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 101