Met zijn collega Comelis Cromstrien sr. mengde hij zich in 1613 en 1614 in de twist tussen en kele Middelburgse medici (David d'Outreleau, Hieronymus Smallegange, Karei Frank en de chirurgijn Cornelis Herls) en de familie Lansbergen te Goes. Het discussiepunt was de toedie ning van muskus in een 'arcanum', 'pulvis panchrestus sive cordialis', door de predikant Phi- lippus van Lansbergen aan een koortsende kraamvrouw bij wie men dacht aan de diagnose 'strangulatio uteriDe vrouw stierf en dat veroorzaakte veel beroering, ook in medische krin gen. Eerst verschenen geschriften van het Collegium Medicum te Middelburg, vervolgens van de Middelburgse medici contra, en pro de verweerschriften van de predikant en zijn zoons, Ja cob en Pieter van Lansbergen. Bovendien deden hoogleraren aan de universiteiten van Leiden en Franeker uitspraken. Cornelis Liens koos in deze strijd ('de muskuskrijg') de zijde van Phi- lippus van Lansbergen en schreef twee kleine verhandelingen: Concertatio amici epistolica cum adversariis D. Philippi LansbergiiZierikzee 1614 en Mittelburgensium medicorum re- sponsi postliminii et epistolae apologeticae ex superabunti cautela refutatio, pro D P. Lansber- gio, apud J. van Hellen, 1614. Geruime tijd na het overlijden van Liens, lieten zijn erfgenamen zijn poëtische werken druk ken: De kleyne waerelt, vervattende de verborgen oorzaack der minne en Onderhandelinge van de ziele2 dln., Amsterdam 1654, geïnspireerd door het oude macro- en microcosmos-thema, geschreven in een gedrongen en geaffecteerde stijl, met een erotisch getinte symboliek. Tegen over de titelpagina staat zijn portret en de zinspreuk 'sin-vaerdich, open-recht'. Niet gedrukt bleef zijn 'Waare proef derselviger onsterfelijckheijt' (dl. 3 van De kleijne waerelt)™. Arnoldus de Looze Studie: in Saumur. Beroep: chirurgijn. Bijzonderheden: Hij kwam in 1634 in Zierikzee en behandelde in 1639 soldaten uit het leger voor Breda en ook 'arme schoeiers' in het gasthuis35. Adrianus van der Maersse 28 februari 1617 Zierikzee; f 1661 Vader: Jacob van der Maersse. Moeder: Debora Mus. Echtgenote: gehuwd in 1652 met Maria Lucas. Schoonvader: Guillaume Lucas, burgemeester van Vlissingen en lid van de Raad van State. Studie: medicijnen in Leiden sinds 1646. Beroep: apotheker vanaf 1643, medicus, stadsgeneesheer sinds 14 december 1648 tot 1661, op een loon van 25,- per jaar, armendoctor sinds 21 maart 1649. Functies: raad, schepen, overdeken van het scheepstimmerliedengilde. Woning: Oude Haven D 435 (nu Havenpark 34). Bijzonderheden: hij is op 4 maart 1655 'criminelijk' beschuldigd en werd van het avondmaal en van de nominatie voor schepenbenoeming uitgesloten. De reden is niet bekend4". Matheus Marcus Beroep: chirurgijn, pestmeester in 1621. Op 29 juni 1621 werd zijn salaris verhoogd tot 50,- per jaar en twee last turf. Abraham van der Meer Beroep: chirurgijn, vrij meester sinds 1678. Hij had in 1680 en 1686 slechts twee leerlingen43. Cornelis Mulock 1636, gedoopt 7 november, Zierikzee; t augustus 1694 in Zierikzee. Vader: Cornelis Mulock. Hij was een telg uit het Zierikzeese regentengeslacht De Keijser, maar zijn grootvader koos de familienaam van diens moeder. Moeder: Agatha van der Steijn. Grootvader: Cornelis Cornelisse Mulock, 1577-1619. Hij was een zoon van Cornelis Willemse de Keijser en Neeltje Cornelis Huigense Mulock. Echtgenote: Levina de Munninck (zuster van Martina de Munninck, echtgenote van Pieter van Couwenburgh). Kinderen: Adriaan, apotheker; hij bekleedde minstens 13 stedelijke functies. Cornelis, generali- 81

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 107