Werkgroepen en Commissies Werkgroep Historie en Archeologie Het ledental van de Werkgroep Historie en Archeologie en de Zeeuwsche Veree- niging voor Dialectonderzoek bleef in het verslagjaar met ca. 900 leden stabiel. Het bestuur kwam viermaal bijeen ter bespreking van de activiteiten. De samen stelling van het bestuur bleef onveranderd. De ledenvergadering werd dit jaar in de Nederlands-Hervormde kerk te Kapelle gehouden. De op 9 mei in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg gehouden zevende histori sche studiedag was gewijd aan verleden en heden van de visserij in Zeeland. Het aantal deelnemers was iets lager dan gebruikelijk. Subsidie werd verleend door de provincie Zeeland en de gemeente Middelburg. De jaarlijkse excursie voerde de Werkgroep op 26 september over het (voorma lige) eiland Zuid-Beveland en leidde langs het Veerse Meer en door de Wilhelmi- napolder, waarna in Kapelle de ledenvergadering werd gehouden. De excursie werd vervolgd met een rondrit door 'de zak' van Zuid-Beveland. In Heinkens- zand werd het gebouw van de Stichting Zeeuws Landschap bezichtigd. Het verenigingsorgaan Nehalennia verscheen vier keer. Als nummer 89 ver scheen in de zomer een themanummer, getiteld 'Van gracht tot wacht; Stadskern- onderzoek aan de Lange Bellingstraat te Hulst'. Tegelijk met het winternummer verscheen een themanummer met de lezingen van de studiedag. De samenstel ling van de redactie ondervond een wijziging doordat R.M. Rijkse de plaats van drs. M. Jongejan innam. De drie studieprojecten van de Werkgroep werden tijdens het verslagjaar gecon tinueerd. Het betreft de volgende projecten: 1. indiceren van het oud archief van het Genootschap; een kleine projectgroep werkte op het Rijksarchief in Zeeland verder aan de voltooiing van dit project, dat naar verwachting in 1993 kan wor den afgesloten; 2. huizen, bewoners en bewoningsgeschiedenis van Veere; tij dens een in oktober belegde bijeenkomst bleek dat een kleine maar uiterst gemo tiveerde groep mensen goede resultaten in haar onderzoek boekte; onder leiding van de gemeentearchivaris van Veere is een stichting opgericht die een maquette van Veere in omstreeks 1810 zal maken; 3. historische projectgroep Middelburg; deze projectgroep boekte nog geen voortgang, omdat niet voldoende deelnemers belangstelling toonden. Werkgroep Geologie De Werkgroep Geologie telde eind december 83 leden. Er werden zeven lezingen met dia's gehouden, te weten: De holocene kustontwikkeling in Zeeland (door drs. W.E. Westerhoff), De boring Zuurland (door L. Hordijk), Het eoceen van Balegem (door J.J. de Vos), Normandië geologisch bezien (door F. van Nieu- lande), De evolutie van de mens (door drs. P. Storm), Klimaatreconstructie met behulp van fossiel stuifmeel (door drs. P. Cleveringa), en Schepping en/of evolu tie (door dr. P.A.M. Gaemers, in samenwerking met de Werkgroep Theologie). Op 14 maart werden de leden in de gelegenheid gesteld de collectie fossiele bot ten, schelpen en mineralen in het fossielendepot te Oost-Souburg te bezichtigen. Hiervoor bestond veel belangstelling. Op 21 november werd een determinatiemiddag over Zeeuwse fossiele schelpen gehouden. Om in de toekomst het onderzoek naar Zeeuwse fossielen te kunnen voortzetten VIII

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 10