Kinderen: Nicolaas 1693-1756, notaris en secretaris van Nieuwerkerk. Beroep: chirurgijn. Functies: kerkmeester, boekhouder van de St. Lieven Monsterkerk van 1681-1693, accijnsenaar van 1690-1695. Bijzonderheden: Hij heeft in de jaren 1666 tot 1692 twintig leerknechten opgeleid en heeft waarschijnlijk samen met Job Baster sr. een doorslaggevende rol gespeeld in de vernieuwingen van het chirurgijnsgilde in 1672". Jan de Vager 1591 Zierikzee; f 6 maart 1660. Vader: Herman de Vager, heemraad van Schouwen, dijkgraaf, kapitein bij de stedelijke schutte rij- Moeder: Anna Boeije. Schoonvader: Ocker Jacobse Boeije, burgemeester. Godsdienst: rooms-katholiek. Studie: medicijnen. Beroep: medicus, stadsgeneesheer vanaf 1614, inclusief medicus van de godshuizen. Functies: wijnsteker sinds 26 september 1647. Bijzonderheden: universeel erfgenaam was zijn neef Adriaan Couwenburgh62. Pieter Vannius (Fannius) Vader: Lambrecht Vannius. Beroep: chirurgijn, vrij meester sinds 1682, later in Brouwershaven. Bijzonderheden: Misschien was hij een kleinzoon van de op 4 juni 1635 poorter geworden Pie ter Vannius, minderjarig, uit Brouwershaven63. Joris Verhage (van der Ha ge Beroep: chirurgijn, vrij meester sinds 28 oktober 1685. Hij had in de jaren 1688 tot 1696 elf leerlingen64. Johannes Verhoek Beroep: chirurgijn. In de jaren 1690 tot 1694 had hij vier leerlingen en in 1707 nog één65. Cornells van der Vorm 1668 Brouwershaven; naar Zierikzee gekomen op 19 november 1686, oud 18 jaar. Beroep: chirurgijn, scheepschirurgijn 1687-1689. Hij maakte toen een reis naar noord Oost-In- dië. Na zijn terugkeer heeft hij van 1690 tot 1694 vier leerlingen opgeleid, onder wie Pieter Du- rant, later chirurgijn te Brouwershaven66. Jacob de Vos sr. t 1645 Zierikzee. Vader: Jacques de Vos, ingeschreven in het Poorterboek op 20 december 1614, komend uit Gent met één zoon. Op 20 maart 1619 kwam zijn broer Franschois de Vos uit Gent naar Zierik zee. Echtgenote: Francina Franqois (zij hertrouwde na het overlijden van De Vos met dr. Isaac Stamperius 1614-1653, predikant; zij was zijn derde echtgenote). Zij overleed 12 april 1648. Haar zwagers waren Mattheus Drabbe en Samson van de Putte (gehuwd met haar zuster Elisa beth). Kinderen: Jacob 1643-1713, chirurgijn (zie hiema), Sebastiaan, chirurgijn. Studie: medicijnen te Padua sinds 15 juli 1633. Gepromoveerd op 10 oktober 1638. Beroep: medicus, toegelaten sinds 18 december 1639, stadsgeneesheer sinds 22 november 1644 (als opvolger van Jacob Both). Godsdienst: nederduits gereformeerd, lidmaat sedert 7 juli 1641. Bijzonderheden: de boedelinventaris, die na zijn overlijden is opgemaakt, toont zijn betrekke lijke welstand. Er wordt een aantal gouden en zilveren sieraden vermeld, diamanten en veel zil verwerk. Na het overlijden van Francina Franqois werden voogden over zoon Jacob, de chirur gijn Johannis de Vos en de 'moeije' Levijntje de Vos. In het testament wordt onder andere een 'boeckcasse met boecken' genoemd, overgenomen door Isaac Stamperius voor 14067. 85

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 111