werd een microscoop aangeschaft. Tevens werd door mevrouw Borghouts-Bier- steker een microscoop aan de Werkgroep geschonken. In eigen beheer werd een publikatie over fossiele schelpen in Zeeland uitgegeven. Hiervoor bestaat ook buiten de Werkgroep veel belangstelling. Het mededelingenblad van de Werkgroep verscheen slechts eenmaal. Een excursie naar 's-Gravenhage werd wegens gebrek aan belangstelling afge last. Een derde, in november gehouden excursie naar Londen, waar de afdeling Natural History van het British Museum werd bezocht, was een groot succes. Juridische Werkgroep Van de Juridische Werkgroep is geen verslag ontvangen. Werkgroep Muziek De ledenvergadering van de Werkgroep Muziek werd op 13 april gehouden. Na het huishoudelijke deel hield de aan het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam verbonden musicoloog dr. Louis Peter Grijp een voordracht, getiteld 'Zeeuwse Nachtegalen'. De sopraan Suze van Grootel verleende hieraan haar medewer king. Het ledental van de Werkgroep bewoog zich rond de 140. Mr. M. Adriaanse-Quint legde na vele jaren haar functie als bestuurslid neer. De Werkgroep begroette twee nieuwe bestuursleden. Het bestuur kwam viermaal bijeen ter bespreking van de activiteiten. Een delegatie van het bestuur overlegde met de gemeente Middelburg over de herverdeling van subsidies Oude Muziek. Het resultaat was succesvol: de subsi die kon veilig worden gesteld. Voorts werd in de Werkgroep gesproken over de Genootschapsdag 1994 (zulks in verband met het tweehonderdvijfentwintigjarig bestaan van het Genootschap), de financiën, het beleidsplan van de Werkgroep, het instrumentenfonds en het voor nemen om een compact disc met Zeeuwse muziek uit te brengen. De Werkgroep organiseerde drie orgelconcerten in de Oostkerk te Middelburg (Wirn van Beek, Margreeth C. de Jong en Stanislas Deriemaeker), een clavecim- belrecital in huize 's-Hertogenbosch (door David Collyer) en, op dezelfde loca tie, een liederenrecital (door Lucienne van Deyck, met medewerking van Leen de Broekert), een clavecimbelrecital (door Remy Syriër) en een concert door II Galante (Frédérique Chauvet, Maaike Roelofs en Riko Fukuda). Werkgroep Theologie In het verslagjaar werden twee inleidingen over het jaarthema openbaring gehou den. Op 3 februari hield prof. dr. A. Houtepen een lezing over christendom en openbaring, waarin het thema zowel van katholieke als van reformatorische kant werd belicht, en op 10 maart sprak dr. Wessels over openbaring en Islam. Op 1 oktober werd de eerste inleiding over het jaarthema biomedische ethiek gehou den. Prof. dr. Maneschijn sprak over begripsbepalingen en fundering van de ethiek. Daarbij werd de vraag gesteld, hoe deze beginselen zich op het gebied van de biomedische technologie manifesteren. Op 10 november sprak prof. dr. B. Leijnse over de mogelijkheden in de biotechnologie. Het aantal bezoekers van de lezingen, die van oktober tot maart werden gegeven, lag gemiddeld rond 75. IX

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 11