Woning: Mol, nu nr. 9. Op 16 juli 1750 kocht hij het pand Oude Haven A 312, waar vroeger dr. David du Claux had gewoond. Bijzonderheden: In 1747 werd hij bij het oproer bij de uitroeping van prins Willem IV tot stad houder aangesteld als interim-regent, naast andere prinsgezinden. Na de rel op 29 april 1747 toen mr. Pieter Mogge uit 's-Gravenhage terugkeerde en daarop een dreigbrief van de Staten van Zeeland volgde, werd de delegatie van stedelijke afgevaardigden, onder wie dus ook Smeur, niet toegelaten in 's-Gravenhage. Na militair ingrijpen op 16 mei 1747 werd de vorige stadsregering grotendeels weer in functie hersteld, uitgezonderd de heren De Huybert, Du Claux en Pous, 'zijnde als Hattemisten en Atheïsten de peste voor land en kerke'12'. Jacob Stevels Beroep: chirurgijn. In de jaren 1754 tot 1780 had hij tien leerlingen124. Antoni Verspoor Beroep: chirurgijn, vrij meester sinds 1719'25. Johannes de Vos Beroep: chirurgijn, vrij meester sinds 1697. In de jaren 1701 tot 1723 had hij achttien leerlin gen, onder wie Pieter van der Holst126. Jacob de Witte van Eikerzee 1697, gedoopt 24 februari, Zierikzee; t 25 januari 1765 Zierikzee. Vader: mr. Laurens de Witte van Eikerzee. Moeder: Theodora de Jonge. Grootvader: mr. Comelis de Witte. Echtgenote: Maria Magdalena Stavenisse. 21 juni 1730 te Eikerzee. Studie: medicijnen te Leiden sinds 14 september 1714. Hij promoveerde op 22 juli 1717 op De Ischiuria. Beroep: stadsdoctor honorair 13 december 1717 tot 1721, 's lands medicinae doctor 14 januari 1719, verleend door de gecommitteerde raden ter admiraliteit, als opvolger van Job Baster. Stadsdoctor ordinair van 1721 tot 1765. Functies: Raad. schepen, burgemeester, thesaurier, overdeken van het scheepstimmerlieden- gilde, landrechter van Schouwen, regent van het weeshuis, weesmeester. In 1728 werd hij be noemd tot ontvanger van de stedelijke huisschattingen, in 1733 tot leenman van de grafelijk heid van Zeeland in het kwartier Beoostenschelde. In 1743 kreeg hij als afgevaardigde van de stad Zierikzee in de Staten van Zeeland een volmacht tot het benoemen van een griffier van de Hoge Raad. Woning: Meelstraat, naast het stadhuis, Zierikzee. Bijzonderheden: Bij het stedelijke oproer van 25 april 1747, na de uitroeping van Willem IV tot stadhouder, werd hij ernstig bedreigd en redde ternauwernood het leven. Door de schout van zijn heerlijkheid Eikerzee werd hij bijna doorstoken en de oproerlingen, die dachten dat hij ver want was aan de gebroeders De Witt, sleepten hem door de straten. Zijn nagelaten bezit bevatte veel landerijen, schepenbrieven, obligaties, samen ter waarde van 16877.9.4. Een catalogus van zijn boeken ontbreekt. Wel is een aantal door hem en aan hem geschreven therapeutische adviezen en recepten bewaard gebleven, waaronder een brief van Boerhaave, die zijn dieetadviezen ondersteunde122. Francois de Wolf Beroep: chirurgijn. In de jaren 1751 tot 1786 had hij achttien leerlingen, onder wie Jean Sansas. Bijzonderheid: Hij lijkt een nogal primair ingesteld karakter te hebben gehad, getuige zijn agressief optreden tegen het gildebestuur, samen met Antoni Juijn'2". Jacob van Zuydland Beroep: chirurgijn. Hij werd stadschirurgijn op 20 april 1735 na Antoni den Breen. In de jaren 1732 tot 1749 had hij negen leerlingen, onder wie Antoni Juin en Adriaan Dona129. 101

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 127