AANHANGSEL Hier volgt een aantal personen, die door verblijf of geboorte wel enige verbinding met Zierik- zee hebben, maar die in de stad zelf geen medische betekenis hebben gehad. Zij hebben elders hun levensdoel vonden, hetzij als medicus of chirurgijn, hetzij op ander wetenschappelijk of op bestuurlijk terrein. Justinus van Assche Hij is geboren in Zierikzee, ontmoette in Frankrijk Isaac Beeckman en trouwde diens zuster Sara. Hij promoveerde in Franeker op De febre in genere en werd plaatsvervangend rector van de Latijnse school in Veere. Later werd hij predikant in Keulen en vervolgens in Veere en medi cus in Middelburg. Hij publiceerde Over de vrije wil en Meditationes physicae en liet enige brieven na, nu aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek in 's-Gravenhage en in de Zeeuwse Bi bliotheek te Middelburg130. Isaac Beeckman Deze exponent van de zeventiende-eeuwse wetenschappelijke revolutie leidde van 1611 tot 1616 in Zierikzee een kaarsenmakersbedrijf. Hij verrichtte hier proeven met stromend water, maakte waterleidingen voor bierbrouwerijen en tuinfonteinen en deed vanaf de Monstertoren geografische metingen en meteorologische waarnemingen. Hierin en in zijn piëtistische ge loofsovertuiging had hij steun van de in 1577 in Zierikzee poorter geworden Nicolaas van Heyst uit Antwerpen, 'maljenier' of 'iserman', die hem de ijzerwaren leverde voor de water proeven. Ook had hij hier contact met de rector van de Latijnse school, Abraham van der Meer. Na zijn theologische studie in Leiden, koos hij geneeskunde en promoveerde in 1618 in Caen op zijn Theses de febre tertiana intermittentewaarbij vooral zijn fysisch getinte corrolaria aan dacht trokken. In december 1618 zag hij in Breda René Descartes. Na een verblijf in Utrecht en Rotterdam werd hij rector van de Latijnse school in Dordrecht. Daar ontmoette hij dr. Johan van Bever- wijck, Johann de Witt en Jacob Cats. In 1628 deelde hij met Descartes en Van Beverwijck Har vey's nieuwe inzichten over de bloedsomloop. Beeckmans ongepubliceerde, nieuwe wereld beeld was vervat in zijn 'Joumael' (dagboek), dat werd herontdekt door de Middelburgse medicus en collectionneur dr. A.J. 's Graeuwen, een kleinzoon van de Zierikzeese medicus van die naam. Het berust nu in de Zeeuwse Bibliotheek'3'. Hubertus Goltzius Hij werd geboren op 2 oktober 1613 in Zierikzee en was een zoon van de apotheker Abraham Goltzius. Hij werd in 1630 in Leiden als student in de medicijnen ingeschreven. Na een aan vankelijke weigering is hij in Caen gepromoveerd. Hij huwde met Judith Gérard uit Rouen in 1634. Het is niet bekend waar hij heeft gepraktiseerd. Een zoon, Abraham, werd later apotheker in Zierikzee132. Galenus Abrahamsz de Haan Hij werd geboren in Zierikzee op 8 november 1622, studeerde medicijnen in Leiden en promo veerde in 1645. Hij werd medicus in Amsterdam sedert 1648 en was voorganger in de doopsge zinde gemeente aldaar. Hij heeft intensief gepleit voor een wetenschappelijke opleiding van predikanten in zijn modaliteit133. Johannes van Heyst Hij werd geboren in 1597 te Zierikzee en was verwant aan de medicus Nicolaas van Heyst. Hij studeerde theologie in Leiden sinds 1619. Een beroep naar St. Maartensdijk door toedoen van dr. Cornelis Liens werd door de classis teniet gedaan. In 1625 werd hij beroepen in Bruinisse en bevestigd door Godefridus Udemans. Op 13 juni 1630 werd hij predikant te Brouwershaven. Op 20 augustus 1633 volgde zijn promotie tot doctor medicinae in Franeker. In 1640 stelde hij zich ter beschikking van het leger. Hij schreef enkele theologische verhandelingen en was erg anti-Spaans gezind. Hij overleed in 1622 in Brouwershaven134. 102

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 128