David Hoffer de Kanter Hij werd geboren op 29 november 1787 te Antwerpen, waarheen zijn Zierikzeese ouders waren gevlucht bij de plunderingen van 24 september 1787. Hij studeerde geneeskunde in Leiden en werd stadsdoctor in Dordrecht, waar hij op 29 juli 1828 overleed115. Cornells Mnlock Hij werd geboren in 1708 te Zierikzee en overleed in 1775. Hij studeerde medicijnen in Leiden sinds 1726, maar promoveerde niet. Hij zou ook apotheker zijn geweest, maar toonde meer be langstelling voor stedelijke en eilandelijke bestuursfuncties, waarvan hij er twaalf heeft bekleed1". lman Bonifacius Ockers Cau Hij werd geboren op 29 maart 1787 te Zierikzee, als zoon van Bonifacius Cau (1740-1804) en Levina Duncan uit Brouwershaven. Zijn vader was raad en schepen. Iman studeerde in Utrecht en promoveerde op 3 april 1810 op De febris intermittente. Hij werd medicus in Rotterdam, waar hij in 1842 overleed. Zijn portret berust in de historisch-topograftsche atlas Zelandia Illu- strata van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen1". Joost van der Wissel Hij werd geboren op 18 januari 1777 te Zierikzee en was een leerling van de chirurgijn-vroed- meester Jacobus van der Baan. In 1795 ging hij naar Leiden waar hij lessen volgde van prof. Du Pui. Na een leerperiode in Parijs werd hij stadschirurgijn en stadsvroedmeester in Haarlem en in 1824 werd hij benoemd tot lector aan de Clinische school aldaar1". Arnoldus van Wijk Hij werd in 1691 te Culemborg geboren en overleed in 1727 te Batavia. In 1721 huwde hij An- thonia de Jonge, een zuster van Agatha de Jonge, de echtgenote van dr. Yman van Alphen. Hij studeerde medicijnen in Franeker en promoveerde in 1723 op De angina. In 1726 vertrok hij als ziekentrooster naar Batavia, waar hij overleed. Zijn schoonfamilie heeft zich van hem gedis tantieerd"" 103

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 129