Werkgroep Maatschappijwetenschappen De Werkgroep Maatschappijwetenschappen koos voor haar activiteiten in de pe riode 1992-1993 het thema cultuurdebat, te verstaan als een gedachtenwisseling over de markt van kunst, wetenschap en onderwijs, het beleid op deze terreinen, de rol van overheid en van het particuliere initiatief, de actoren en de geldstro men. De cultuursocioloog drs. Carl C. Rohde opende de reeks lezingen met een voordracht waarin hij een beeld schetste van de betekenis van kunst en cultuur in de jaren negentig. De verdere plannen van de Werkgroep kwamen min of meer op losse schroeven te staan doordat de Zeeuwse Culturele Raad in november 1992 eveneens een cul tuurdebat organiseerde, waarop in december 1993 een openbaar debat zou moe ten volgen. In goed overleg met dit orgaan werd door de Werkgroep een oplos sing gevonden: de leden van de Werkgroep zouden worden uitgenodigd voor het kunstdebat. De eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden, de tweede niet, waarop de Werkgroep de eigen draad weer oppakte. In december vond een kunstdebat in eigen kleine kring plaats, waarvoor de bouwstenen door dr. RL. Schoonheim werden aangedragen. In januari 1993 hield de ethicus prof. dr. A. van der Meiden een boeiend betoog over de wisselwerking tussen reclame en cultuur. Als lid van de Raad van Be roep voor de Reclame wist hij op deskundige en levendige wijze de relatie tussen theorie en praktijk te leggen. Het is de bedoeling dat de reeks voordrachten wordt afgesloten met een lezing waarin het accent op de economie in relatie tot de cultuur zal liggen. Werkgroep Filmt Media-Communicatiewetenschappen De Werkgroep Film/Media-Communicatiewetenschappen heeft in het verslagjaar officiële status verworven. Op 1 april hield zij een algemene ledenvergadering in huize 's-Hertogenbosch, tijdens welke het bestuur werd bevestigd en een regle ment en beleidsplan werden aangenomen. Op 8 april werd de film Mama Calle van Arjanne Laan vertoond. De Arnhemse regisseur was ter gelegenheid hiervan naar Middelburg gekomen. Op 19 september werd in huize 's-Hertogenbosch door wethouder mr. J.A.R.M. Douwes ons intercultureel, internationaal seminar 'Islam en de Media' geopend. Dr. L.O. van den Broeck schetste de geschiedenis en de invloed van de Islam op de Europese cultuur. Drs. J.P. Lahaisse behandelde de beeldvorming van Islami tische minderheden in Nederland. Dr. W. van Beek gaf een visie van niet-Mos- lims op de Westafrikaanse Islam. Prof. rabbijn A.J. Malinsky sprak (op video) in verband met de sabbath over de verhouding tussen Jodendom en Islam. Dr. I.A. El-Sheikh behandelde de beeldvorming van Islamieten in Europa. De seminar discussie stond onder leiding van dr. W. van Beek en werd gevolgd door een fo rumdiscussie. Op 8 december hield de Werkgroep opnieuw een algemene ledenvergadering, tij dens welke een nieuw bestuur werd gekozen. De avond werd besloten met een door drs. E.D.K. Radius verzorgde historisch-kritische lezing over de vrouw in de reclame. Werkgroep Kunstgeschiedenis Het initiatief voor de oprichting van een Werkgroep Kunstgeschiedenis werd in het najaar van 1991 tijdens een Genootschapslezing aangekondigd door drs. X

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 12