LITERATUUR Alexander, F.G. en S.T. Selesnick. The history of psychiatry: an evolution of psychiatric thought and practice from the prehistoric times to the present. New York 1966. Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Haarlem 1977-1983. 15 din. Andel, M.A. van. Klassieke wondermiddelen. Gorinchem 1928. Andel, M.A. van. 'De aderlating in theorie en practijk'. Nederlands Tijdschrift voor Genees kunde 76 (1932) IV, 4648-4668, 5164-5179; 77 (1933) I, 1015-1021; Bijdragen tot de Ge schiedenis der Geneeskunde XII, 181-201; XIII, 224-239, XIII, 61-67. Banga, J. Geschiedenis van de geneeskunde en van hare beoefenaren in Nederland, vóór en na de stichting der Hogeschool te Leiden tot aan den dood van Boerhaave. Leeuwarden 1868. Baumann, E.D. Uit drie eeuwen Nederlandse geneeskunde. Amsterdam 1951. Benthem Jutting, W.S.S. van en C.M. van Hoorn. 'Oude en nieuwe gegevens over leven en ar beid van dr. Job Baster (1711-1775)'. Archief. Vroegere en latere mededelingen voorname lijk in betrekking tot Zeeland (1967) 29-70. Berkel, K. van. Isaac Beeckman 1588-1637) en de mechanisering van het wereldbeeld. Utrecht, Amsterdam 1983. Berkel, K. van. 'Vruchtbaar isolement. Isaac Beeckman in Zierikzee (1611-1616)'. Kroniek van het land van de Zeemeermin 11 (1986) 59-74. Bik, J.G.W.F. Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad. Groningen 1955. Binneveld, J.M.W. 'Ziekte en gezondheid in historisch perspectief'. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 8 (1982) 94-111. Binneveld, J.M.W.; C. Brinkgreve; A.J. Lameijn e.a. Een psychiatrisch verleden. Uit de ge schiedenis van de psychiatrie. Baarn 1982. Biografisch Woordenboek van Nederland. Dl. 1-3. 's-Gravenhage 1979-1989. Boesman, Th. De examens in de chirurgijnsgilden. Utrecht 1942. Booy, H.Th. de. Grepen uit twee eeuwen geschiedenis der Maatschappij tot Redding van Dren kelingen (1767-1967). Amsterdam 1967. Bosman-Jelgersma, H.A. Poeders, pillen en patiënten. Amsterdam 1979. Brandenbarg, J.A. 'Dr. Jan Macquet, een Zierikzeese dichter uit de achttiende eeuw (1731- 1798)'. Kroniek van het land van de zeemeermin 6 (1981) 67-76. Brongers, J.A. 'Evidence for Trepanning Practice in the Netherlands during pre- and protohis torie times'. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 15-16 (1965-1966) 221-226. Brongers, J.A. 'Schedeltrepanaties'. Spiegel Historiael 4 (1969) 41-46. Brongers, J.A. 'Ancient old-world trepanning instruments'. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 19 (1969) 7-16. Burns, C.R. 'The Nonnaturals: a Paradox in the Western conception of health'. Journal ofMe- decine and Philosophy I (1976) 202-211. Cittert-Eymers, J.G. van. 'De familie Dentz en de tandheelkunde, hoofdzakelijk te Utrecht'. In: Van tandmeesters en tandartsen, 100 jaar tandartsen, 100 jaar tandheelkundig onderwijs in Nederland. Utrecht 1977. Delprat, C.C. 'De geschiedenis der Nederlandsche geneeskundige tijdschriften van 1680-1857'. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 71 (1927) I, 3-116; Bijdragen Geschiedenis der Geneeskunde 1 (1927) 1-114. Desaive, J.P.; E. Goubert; E. Ie Roy Ladurie e.a. Médecins, climat et épidémies a la fin du XVI- IIe siècle. Parijs, 's-Gravenhage 1972. Dijckmeester-De Brauw, L.A. en F.Th. Dijckmeester. Het slot Haamstede, z.p., z.j. (Neder landse Kastelenstichting, dl. XVII, serie Nederlandse kastelen, 1073). 108

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 134