Dijk, H. van en D.J. Roorda. 'Sociale mobiliteit onder de regenten van de republiek'. Tijd schrift voor Geschiedenis 84 (1971) 306-328. Dijk, H. van en D.J. Roorda. 'Het patriciaat in Zierikzee tijdens de Republiek'. Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1979) 1-126. Dijkstra, J.G., Een epidemiologische beschouwing van de Nederlandsche pestepidemieën in de zeventiende eeuwAmsterdam 1921. Eis. J.H. van. 'Een aanklacht tegen de stadsvroedmeester Jacobus Rocquette te Haarlem (1744- 1809)'. Nederlandse Historiën 22 (1988) 236-242. Eldering, P.M.N. 'Middelburgs biologisch onderzoek in de 17e eeuw'. Archief KZGW (1987) 87-102. Encyclopedie van Zeeland. Ed. Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Mid delburg 1982-1984. 3 dln. Engelberts, L.E.F. 'Een eenzame'. In: Onder de Republiek. 3e dr. Amsterdam, z.j., 89-104. Esch, P. van der. Geschiedenis van het Staatstoezicht op krankzinnigen, z.p. 1975-1985. 3 dln. Fenner, F. e.a., 'Smallpoy and its eradication'. In: History of international public health. V. Genève 1938. Fokker, A.A. Onderzoek naar den aard van de epidemische en contagieuse ziekten die vroeger in Zeeland geheerscht hebben. Middelburg 1860. Fokker, A.A. en J.C. de Man. Levensberichten van Zeeuwsche medici. Middelburg 1901. Foucault, M. Geschiedenis van de waanzin. Meppel 1975. Fournier, M.. 'Drie Zeeuwse Microcopisten uit de achttiende eeuw'. In: Archief KZGW (1987) 17-23. Frank-Van Weststrienen, A. De Groote Tour. Tekening van de educatiereis der Nederlanders in de zeventiende eeuw. Amsterdam 1983. Frijhoff, W.Th.M. La société néerlandaise et ses gradués, 1575-1814. Une recherche sérielle sur Ie status des intellectuels. Amsterdam, Maarssen 1981. Frijhoff, W.Th.M. 'Non satis dignitatis. Over de maatschappelijke status van de geneeskundi gen tijdens de Republiek'. Tijdschrift voor Geschiedenis 96 (1983) 379-406. Frijhoff, W.Th.M. Hoger onderwijs als inzet van stedelijke naijver. De betekenis van interstede lijke conflicten in de geschiedenis. Enige beschouwingen en case-studies. Red. F.B.M. Blaas en J. van Herwaarden. 's-Gravenhage 1986, 82-127. Frijhoff, W.Th.M. 'Zeelands universiteit, hoe vaak het mislukte en waarom'. Archief KZGW (1987) 7-141. Gans, M.H. Memorboek, platenatlas van het leven der joden in Nederland van de middeleeu wen tot 1940. Baarn 1971. Geschiedenis en genealogie van het geslacht De Jonge. Zutphen 1985. Griffioen, B.K.P. Doktersgereedschap van tien. Delft 1988 (Serie-uitgave van de Reinier de Graaf Stichting, nr. 4). Haneveld. G.T. Oude medische gebouwen van Nederland. Amsterdam 1976. Hart, P.D. 't. Utrecht en de cholera 1832-1910. Zutphen 1991 (Stichtse Historische reeks, nr. 15). Hoeven, J. van der, 'Een brief van Justinus van Assche aan Isaac Beeckman'. In: Bijdragen Ge schiedenis der Geneeskunde 13 (1933) 17-23. Hoom, C.M. van. Levinus Lemnius 1505-1568, zestiende-eeuws Zeeuws geneesheer. Amster dam 1978. Hoorn, C.M. van. 'Enige aanvullende mededelingen over dr. Job Baster te Zierikzee'. Archief KZGW (1980) 158-187. Hoom, C.M. van. 'Een vergeten fragment van een restauratie'. Nehalennia, Bulletin werkgroep Historie en Archeologie van het KZGW 41 (1981) 15-18. 109

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 135