W.H.P. Scholten, museumconsulent voor Zeeland. Op grond van het resultaat van de toen gedane toezeggingen (een twintigtal) werd op 3 februari in het bijzijn van elf aspirantleden een voorbereidingsbijeen komst gehouden. Drs. J.H. Kluiver hield tijdens deze bijeenkomst een lezing over de bouwgeschiedenis van het huis 's-Hertogenbosch. Vier deelnemers aan deze bijeenkomst kwamen in maart bijeen ter voorbereiding van een oprichtings vergadering, die op 27 april door zestien personen werd bijgewoond. Ontwerpen voor een reglement, een beleidsplan en een voorlopige begroting werden in af wachting van erkenning door het Genootschap besproken, geamendeerd en vast gesteld. De contributie werd vastgesteld op 15,-- per jaar. Een jaarprogramma voor 1992-1993 werd voorgesteld, met lezingen in oktober, december, februari en april en een excursie in mei of juni. Het bestuur kwam op 22 juni, 6 juli, 7 september en 9 november bijeen. De volgende activiteiten vonden plaats: een bezoek aan de tentoonstelling van kunstenaarsaffiches uit de verzameling van dr. C.D.A. baron van Lynden in het Museum De Schotse Huizen te Veere, een lezing door de numismaticus drs. C.J.F. Klaassen, getiteld 'De vroegste munten uit de verzameling van het Ge nootschap' en een lezing door drs. B. Vermet over de schilder Dirck van Deelen. Voor 1993 werden twee door leden van de Werkgroep ter hand te nemen onder zoeksprojecten voorgesteld. Het eerste project betreft waardevolle kunsthistori sche aspecten van nader te selecteren woonhuizen in Zeeland. Het tweede project betreft een onderzoek naar de kunstschildersfamilie Schütz. Het ledental van de Werkgroep steeg van 21 bij de oprichting tot 43 op 31 de cember 1992. Commissie voor de jaarrekening De Commissie voor de jaarrekening bracht tijdens de op 15 juni belegde alge mene ledenvergadering verslag uit van haar controle op de jaarrekening. Op voorstel van de Commissie werd de thesaurier gedechargeerd. Commissie tot redactie van Archief en Werken De Commissie tot redactie van Archief en Werken kwam zesmaal bijeen ter be spreking van de werkzaamheden. Prof. dr. P.A. Henderikx trad terug als eindre dacteur van de Commissie. Dr. P.J. Verkruijsse werd tijdens de algemene leden vergadering van 15 december tot zijn opvolger benoemd. Drs. A. Wiggers werd tijdens dezelfde vergadering tot lid benoemd. De Commissie stelde richtlijnen voor annotatie en tekstbewerking op, welke zo wel in uitgebreide als in beknopte versie beschikbaar zijn. Voorts stelde zij een onderzoek in naar de mogelijkheid tot uitgave van de cohieren van Middelburgse huiseigenaren (1578, 1602 en 1606). Tot besluit beraamde de Commissie een op zet voor de samenstelling van de in 1994 te verschijnen jubileumuitgave van het Archief. Commissie voor de verzamelingen Voor een verslag van de werkzaamheden van de Commissie voor de verzamelin gen zij verwezen naar het jaarverslag over 1992 van de hoofdconservator. XI

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 13