Activiteitencommissie De Activiteitencommissie vergaderde zesmaal en wijdde zich in de eerste plaats aan de organisatie en de voorbereiding van de Genootschapscolleges en de jaar lijkse excursie. Daarnaast werd aandacht geschonken aan de voorbereiding van het in 1994 te vieren jubileum van het Genootschap. Laatstgenoemde taak werd in de loop van het jaar door een ad hoe ingestelde jubileumcommissie overgeno men. Ook de Delta-Academie van Wetenschappen, een platform van instellingen dat belast is met de organisatie en begeleiding van wetenschappelijke cursussen en lezingen in Zeeland, was een regelmatig terugkerend agendapunt. Het Ge nootschap neemt met een vijftal andere Zeeuwse wetenschappelijke instellingen deel in de Delta-Academie, een stichting wier activiteiten voornamelijk door subsidie van de provincie Zeeland mogelijk worden gemaakt. De Stichting heeft tot taak de activiteiten van de deelnemende instellingen te coördineren, opdat geen doublures ontstaan en een samenhangend jaarprogramma van lezingen, cur sussen en colleges tot stand komt. Voorts onderhoudt zij een facilitair bureau ter ondersteuning van de participanten bij de organisatie van hun activiteiten. Voor zover haar financiële middelen reiken, steunt de Stichting de deelnemers hierbij. Het Genootschap doet ten behoeve van de Genootschapscolleges een bescheiden beroep op het facilitair bureau. Commissie tot redactie van het tijdschrift Zeeland Tijdens de algemene ledenvergadering van 30 juni werden de volgende personen tot leden van de Commissie tot redactie van het tijdschrift Zeeland benoemd: dr. J.L. Kool-Blokland (hoofdredacteur, in functie benoemd), dr. F.F.X. Smulders (tekstredacteur en plaatsvervangend hoofdredacteur, in functie benoemd), ir. A.J. Beenhakker, drs. S. Buijs, dr. G.H. Buijssen, dr. G. van der Ham, drs. D.M.A. Noorlander-van der Lee en ir. J.A. Trimpe Burger. In 1992 verschenen vier afleveringen van het tijdschrift Zeeland. Commissie huisvesting J.W. Weug werd in de algemene ledenvergadering van december tot lid van de Commissie huisvesting benoemd. De Commissie onderzocht de mogelijkheden voor aankoop van het huis 's-Hertogenbosch en deed daarvan enkele malen ver slag aan het bestuur en de Algemene ledenvergadering. Jubileumcommissie Onder voorzitterschap van J.W. Weug werd een Jubileumcommissie in het leven geroepen, die enkele voorstellen voor de viering (in 1994) van het tweehonderd- vijfentwintigjarige bestaan van het Genootschap deed. Drs. A.M.P. Kaashoek XII

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 14