JAARVERSLAG VAN DE HOOFDCONSERVATOR OVER 1992 De Commissie voor de verzamelingen onderging in het verslagjaar uitbreiding door de benoeming van A. Bockkom tot conservator voor de collectie tropische schelpen. De bezetting van de conservatorschappen bleef voor het overige onge wijzigd. De Commissie kwam zoals gebruikelijk tweemaal bijeen. In de voorjaarsverga dering werd een aantal nieuwe ontwerp-bruikleenovereenkomsten besproken. In de najaarsvergadering beraamde de Commissie een plan voor de in 1994 te hou den jubileumtentoonstelling. De indiening van een beleidsplan voor het Zeeuws Museum leidde nog niet tot de gewenste budgettaire verbeteringen. Dientengevolge kon de voorheen als bot- tendepot gebruikte kelderruimte nog niet ten behoeve van de geologische verza meling worden ingericht. Onder de aanwinsten verdient de verwerving van twee gekleurde tekeningen van de hand van J.R Bourjé bijzondere vermelding. De tekeningen stellen twee - nog niet geïdentificeerde - interieurs van een herenboerderij op Walcheren voor. Aankoop was mogelijk door een schenking van de Middelburgse Teekenacade mie ten bedrage van 2.500,- en doordat het tentoonstellingsbudget van 2000,- voor dit doel werd bestemd. Afgezien van deze bedragen bedroegen de ontvangsten voor het Begunstigers fonds 5.870,- van de Begunstigers, 4.333,- giften van de leden, 3.301,- aan revenuen van beleggingen en 3.996,- van de jaarlijkse schenking door drs. C.J.F. Klaassen ten behoeve van de afdeling Munten en Penningen. De inkom sten ten faveure van het Begunstigersfonds beliepen in totaal 22.000,-. Tijdens de ledenvergadering van 16 december memoreerde de voorzitter dat de Commissie voor de verzamelingen tien jaar geleden was opgericht en dat zij in dit decennium veel tot stand had gebracht: in totaal 240.000,- werd aan aanko pen en restauratie besteed, en de registratie en catalogisering van de verzamelin gen vond gestage voortgang. Over de afzonderlijke afdelingen berichten de conservatoren als volgt. Boeken en Handschriften De subconservator Handschriften mr. W. Dirksen bericht mede namens de con servator dr. F.F.X. Smulders als volgt: De verzameling boeken werd dank zij enige in dank ontvangen schenkingen ver rijkt. Van mr. C. van Benthem Jutting te Rotterdam werd ontvangen: M. Mar- montel, Les Incas, ou la destruction de 1'empire du Pérou, Paris 1777, 2 dln. (in fraaie contemporaine banden). J.D. de Jong te Breda schonk een exemplaar van zijn in kleine oplage gedrukte boek De bedienaren van de parochies op Walche ren tot de Hervorming, Breda 1992. Drs. C.J.F. Klaassen te Rotterdam schonk twee fraai uitgevoerde 'salonexemplaren' van vertaalde romans van ooit popu laire Engelse auteurs: Miss L.E. Landon, Ethel Churchill of de twee bruiden, Middelburg (J.C. W. Alttorffer) 1844, 2 dln. in één band, en Henry Wm. Her- bert Esq., Oliver Cromwell, Historische Roman, Middelburg (J.C. W. Alt torffer) 1846, 2 dln. in één band. De schenking omvatte verder twee eveneens te Middelburg door J.C. W. Alttorffer (z.j., omstreeks 1860) uitgegeven kinder boekjes van Philipp Körber (uit het Duits vertaald door Abr.m van de Velde Az.): Jean Fondeur en De familie Wharton, alsmede een kinderboekje van R. Koop- XIII

Tijdschriftenbank Zeeland

Archief | 1993 | | pagina 15